BejelentkezésMÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT1.    Az intézmény neve: Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
       Székhelye:                8373. Rezi, Iskola u. 2. 


2.    Az intézmény alapítója:    Keszey Tivadar                                                    
                                                   egyéni vállalkozó                                               
                                                   8360. Keszthely, Dózsa Gy. u. 7/a

3.    Az intézmény fenntartója: Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –    
                                                     Magyarországi Orthodox Exarchátus  
       Székhelye:                           1015. Budapest, Toldy u. 60. 
                                                   
3.1. Az alapító az intézmény fenntartói és alapítói jogát az 1993. évi LXXIX. tv.102. § (9) a./ pontja
        alapján 2009. augusztus 31. hatállyal a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
        Magyarországi Orthodox Exarchátus-ra (székhelye: 1015. Budapest, Toldy u. 60.) ruházza át.

4.    Az intézmény felügyeleti szerve: Mindenkor illetékes főjegyző

5.    Az intézmény működési (beiskolázási) területe: Országos.

6.    Az intézmény jogállása: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Tv. 37. §. (1) alapján
                                               jogi személy.

7.    Az intézmény típusa: többcélú intézmény, amelynek intézményegysége
                                           általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény
        OM azonosító:  037492

8.    Az intézményben az évfolyamok száma:

   - általános iskola:        8 évfolyam
   - alapfokú művészetoktatás évfolyamai táncművészet, képző- és iparművészet,
     szín- és bábművészet ágazatokon: 
               -előképző:       2 évfolyam
               -alapfok:         6 évfolyam
               -továbbképző: 4 évfolyam
     -zeneművészet ágazaton:
               -zeneóvoda
               -előképző:                              2 évfolyam
               -hangszeres előkészítő:       1 évfolyam
               -hangszeres képzés:             6 évfolyam
               -hangszeres továbbképzés: 4 évfolyam

 9.  Az intézmény székhelyén, telephelyein és tagintézményében az oktatás munkarendje: nappali

10.  Az intézmény alapfeladatai:

         Az intézmény TEÁOR szerinti alaptevékenysége:
                 Szakágazat: 8520 –  Alapfokú oktatás
                 Államháztartási szakágazat:
                 852010 – Alapfokú oktatás
                 852020 – Alapfokú művészetoktatás                
                 8520 00 – Szakfeladat száma

11.  Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

         Az intézmény szakfeladatainak rendszere szerinti tevékenysége:
               80122-5 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása
                                különleges gondozást igénylő tanulók integrált általános
                                iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamon
               80511-3 – Napközi otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai ellátás
               55137-1 - Gyermek, tanulói felügyelet
               55232-3 – Iskolai intézményi étkeztetés
               92403-6 – Diáksport
                             – Általános iskolába bejáró tanulók ellátása
–  Oktatási, nevelési, módszertani feladatok végzése
–  Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok
–  Intézményben rászorultság alapon szervezett étkeztetés
–  100%-os normatív térítési díj-kedvezményre jogosult gyerekek szervezett intézményi
    étkeztetése
–  Minőségfejlesztési feladatok
–  Hozzájárulás a tanulók tankönyvtámogatásához
–  Pedagógiai szakmai szolgáltatás
–  Képességkibontakoztató felkészítés
–  Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
–  Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
–  Az általános iskola 1-4. évfolyamán a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/C §-ának megfelelően
   szervezett egész napos iskolaotthonos ellátás
–  Viselkedési, beilleszkedési és magatartási zavarral, valamint tanulási nehézségekkel és tanulási
   zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók rehabilitációs foglalkozása
–  Magántanulók általános iskolai oktatása 1-8 évfolyamon
– Testi, érzékszervi és mozgássérült tanulók oktatása
–  Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra    
   visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
   igényű tanulók nevelése és oktatása

12.  Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs.

13.  A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog:

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus
                         1015. Budapest, Toldy u. 60.
Aranyszil Nonprofit Kft.
                         8360. Keszthely, Hunyadi u. 3.
Zalavár Község Önkormányzata
                         8392. Zalavár, Dózsa Gy. u. 1
Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület
                         8360. Keszthely, Kossuth  u. 69.
Zalaszántó Község Önkormányzata
                         8363. Zalaszántó, Fő u. 50.
Alsópáhok Község Önkormányzata
                         8394. Alsópáhok, Fő u. 65.
Rezi Község Önkormányzata
                         8373. Rezi, Kossuth L. u. 35.
dr. Aikelin Zsófia 
                         8360. Keszthely, Nyárfa u. 15.
Alsógödi Római Katolikus Egyházközség
                         2131. Göd, Pesti út 73.
Zala Megyei Közgyűlés Zalaegerszeg
                         8900. Kosztolányi u. 10.

A fenntartó bocsátja rendelkezésre a működés megkezdéséhez szükséges vagyont. Az ingó és ingatlan vagyont a tulajdonos jóváhagyása nélkül megterhelni és  elidegeníteni nem lehet.

14.  A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Az intézmény gazdálkodása: önálló gazdálkodó. A gazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket elkülönítetten, gazdasági iroda végzi. Az intézmény vezetője a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján a bérrel önállóan rendelkezik.

15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll. Az intézmény igazgatója felett a fenntartó gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az intézmény minden más alkalmazottja felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

Az intézmény igazgatója és az általa meghatalmazott személyek.

17. Az intézmény telephelyei:

       8360. Keszthely, Hunyadi u. 3.
       8392. Zalavár, József A. u. 1. (Cirill-Metód Általános Iskola épületében)
       8360. Keszthely, Kossuth L. u. 69.
       8353. Zalaszántó, Fő u. 1. ( Gersei Pethő ÁMK Általános Iskolája épületében.)
       8394. Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4.(Művelődési Ház épületében.)
       8373. Rezi, Arany János u. 1.(Művelődési Ház épületében.)
       8360. Keszthely, Zöldmező u. 2.(Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális
                                                            Szakiskola épületében)
       8360. Keszthely, Nyárfa u. 15.(Dr.Aikelin Zsófia magánrendelője épületében.)

18.  Az intézmény tagintézménye:

       2131. Göd, Pesti út 73. (Alsógödi Római Katolikus Egyházközség épületében.)

19. Alapfokú oktatás a székhelyen:

      8373. Rezi, Iskola u. 2.
      Általános iskola: 200 fő
      Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves tanszakokon): 60 fő
      Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Rezi Község Önkormányzata
                                                                          8373. Rezi, Kossuth L. u. 35.

      Felvehető maximális létszám: 260 fő
      Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

20. Alapfokú oktatás az intézmény telephelyein:

     8360. Keszthely, Hunyadi u. 3.
     általános iskola: 68 fő
     alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág: 210 fő 
     Zeneművészeti ág tanszakai: zongora, hegedű, magánének, gitár, klarinét, furulya, trombita,
                                                tenorkürt, szolfézs, zenetörténet, kamarazene, népi furulya, népi
                                                hegedű, népi brácsa, népi bőgő, duda, tekerőlant, citera, népi ének,
                                                népi kamarazene.
     Felvehető maximális létszám: 278 fő
     Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

     Az ingatlan tulajdonosai: Keszey Áron, Keszey Borbála, Keszey Vajk István, Keszey Zsombor
                                              8360. Keszthely, Dózsa Gy. u. 7/a sz. alatti lakosok
     Az ingóságok tulajdonosa: Aranyszil Nonprofit Kft.
                                              8360. Keszthely, Hunyadi u. 3.


    8392. Zalavár, József A. u. 1.
    Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 20 fő
    Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves tanszakokon):30 fő
    Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Zalavár község Önkormányzata
                                                                        8392. Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.
    Felvehető maximális létszám: 50 fő
    Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


    8360. Keszthely, Kossuth L. u. 69.
    Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 300 fő
    Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület
                                                                        8360. Keszthely, Kossuth L. u. 69.
    Felvehető maximális létszám: 300 fő
    Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


    8353. Zalaszántó, Fő u. 1.
    Szín- és bábművészet ágazat (színjáték alapismeretek, színjáték tanszakokon):30 fő
    Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 100 fő
    Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Zalaszántó Község Önkormányzata
                                                                        8363. Zalaszántó, Fő u. 50.
    Felvehető maximális létszám:130 fő
    Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


    8394. Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4.
    Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves tanszakokon):40 fő
    Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Alsópáhok Község Önkormányzata
                                                                        8394. Alsópáhok, Fő u. 65.
    Felvehető maximális létszám:40 fő
    Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


   8373. Rezi, Arany János u. 1.
   Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 60 fő
   Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Rezi Község Önkormányzata
                                                                       8373 Rezi, Kossuth L. u. 35.
   Felvehető maximális létszám:60 fő
   Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


   8360. Keszthely, Zöldmező u. 2.
   Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves tanszakokon):20 fő
   Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon):40 fő
   Szín- és bábművészet ágazat (színjáték alapismeretek,színjáték tanszakokon):40 fő
   Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Zala Megyei Közgyűlés
                                                                       8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
   Felvehető maximális létszám:100 fő
   Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.


   8360. Keszthely, Nyárfa u. 15.
   Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: dr. Aikelin Zsófia
                                                                      8360 Keszthely, Nyárfa u. 15.

21. Alapfokú művészetoktatás a tagintézményben:

    2131 Göd, Pesti út 73.
   - Zeneművészeti ág: hegedű, fuvola, zongora, magánének, gitár, gordonka, szolfézs,
     zenetörténet, kamarazene, népi hegedű, duda, népi ének, népi furulya, népi kamarazene: 100 fő
     Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Alsógödi Római Katolikus Egyházközség
     Felvehető maximális létszám: 100 fő
                                                      2131 Göd, Pesti út 73.
     Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

22. Felvehető maximális tanulólétszám: 1338 fő
                        Általános iskola: 268 fő
                        Alapfokú művészetoktatás: 1070 fő
                        Művészeti áganként:
                        Zeneművészet: 330 fő
                        Táncművészet: 520 fő
                        Képző- és iparművészet: 150 fő
                        Színművészet- és bábművészet: 70 főZáradék:

 A jelen alapító okirat célja, hogy az eredetileg Család Iskola, Család Óvoda és Zeneiskola néven 1994-ben kelt jelen alapító okirat szövegét a 2009. május 5-ig eszközölt időközi módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalja.
 A jelen okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekre az 1993. évi LXXIX. tv. , annak módosításai és végrehajtási rendeletei , valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 Az intézményt a Zala Megyei Önkormányzat Főjegyzője veszi nyilvántartásba az alapító okirat aláírásának napjára visszamenő hatállyal.
 Az alapító kötelezettséget vállal, hogy a jelen alapító okiratot legkésőbb az aláírástól számított 30 napon belül a főjegyzőnek nyilvántartásba vétel céljából beterjeszti.

Keszthely, 2009. június 24-én.Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
Magyarországi Orthodox Exarchátus
1015. Budapest, Toldy u. 60.