Kezdoldal Hrek Hivatkozsok Kapcsolatok Letlts Hrklds Hrlevl Esemnynaptr Gyakran ismtelt krdsek
 
 
 
 
Iskola
Kezdőoldal
Hírek
Eseménynaptár
Hírlevél
Dokumentumok
Projektek
Helyesírási verseny
TÁMOP 3.1.5
E-napló
Alapítványunk
Képtár
Kapcsolatok
Pályázati lehetőségek
Közhasznúság
Bejelentkezés   
 
Házirend PDF Nyomtatás E-mail


Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HázirendKészítette:    Keszey Tivadar  Intézményvezető

Hatálybalépés időpontja: 2009. szeptember 1.Tartalom

Bevezető rendelkezések                                                                                                        4. oldal

I. Jogok és kötelességek                                                                                                        5. oldal
    1. A tanuló joga                                                                                                                   5. oldal
    2. Tanulói jogok gyakorlása                                                                                                6. oldal
    3. A tanulók kötelességei                                                                                                    6. oldal

II. Az intézmény munkarendje                                                                                               8. oldal

III. Általános működési szabályok                                                                                         10. oldal
    1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok                                                                10. oldal
    2. Általános szabályok                                                                                                       10. oldal
    3. Étkezés rendje                                                                                                              10. oldal

IV. A tanulók egészségének, testi épségének,megőrzését szolgáló szabályok                 11. oldal
    1. A tanulók kötelessége                                                                                                    11. oldal
    2. A testnevelés órákra, edzésekre vonatkozó szabályok                                              11. oldal
    3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete                                                          12. oldal
    4. Dohányzási tilalom                                                                                                         12. oldal
    5. Vagyonvédelem, kártérítés                                                                                          12. oldal
    6. Egyéb előírások                                                                                                             12. oldal
V. A tanulók közösségei                                                                                                        13. oldal
    1. Az osztályközösség                                                                                                       13. oldal
    2. Az iskolai diákönkormányzat                                                                                        13. oldal
    3. Az iskolai diákközgyűlés                                                                                                13. oldal

VI. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv – értékesítéssel, a tankönyv
      elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési
      kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatos szabályok                 14. oldal
    1. A tankönyvkölcsönzés                                                                                                    14. oldal
    2. A tankönyv – értékesítés                                                                                               14. oldal
    3. A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése                      15. oldal
    4. A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése                                       15. oldal

VII. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása                                        16. oldal

VIII. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
       a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében                                           17. oldal

IX. A tanulók mulasztásának igazolása                                                                                  18. oldal
    1. Tanulmányi kötelezettségek                                                                                          19. oldal

X. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
    rendelkezések                                                                                                                     20. oldal
    1. Törvényi szabályozás                                                                                                     20. oldal
    2. Befizetés                                                                                                                         20. oldal
    3. A térítési díj és a tandíj mértéke                                                                                  20. oldal
    4. Térítési díj és a tandíj fizetésére vonatkozó kedvezmény, mentesség                     21. oldal

XI. Tanórán kívüli foglalkozások                                                                                             22. oldal
    1. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje                                         22. oldal
    2. Napközi otthon                                                                                                                22. oldal
    3. Korrepetálások                                                                                                                23. oldal
    4. Szakkörök                                                                                                                        23. oldal
    5. Énekkar                                                                                                                            23. oldal
    6. Iskolai sportkör                                                                                                               23. oldal
    7. Iskolai könyvtár                                                                                                              23. oldal
    8. Hit- és vallásoktatás                                                                                                       23. oldal
    9. Művészeti oktatás                                                                                                          23. oldal

XII. A tanuló munkájának elismerése                                                                                      24. oldal
    1. Tanulmányi jegyek                                                                                                           24. oldal
    2. Magatartási jegyek                                                                                                         24. oldal
    3. Szorgalmi jegyek                                                                                                              24. oldal

XIII. A tanulók jutalmazása                                                                                                     25. oldal
    1. A tanulók jutalmazásának elvei                                                                                       25. oldal
    2. Jutalmazás formái                                                                                                            25. oldal
    3. Dicséretek                                                                                                                        26. oldal

XIV. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések                                                           27. oldal
    1. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei                                            27. oldal


XV. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába                              28. oldal


XVI. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége                                                     28. oldal


XVII. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai                                                29. oldal


XVIII. Záró rendelkezések                                                                                                       30. oldal


Mellékletek
    1. Tanítási órák rendje                                                                                                          31. oldal
    2. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje                                                32. oldal
    3. Géptermi rend                                                                                                                    33. oldal
    4. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok                                                                   34. oldal
Bevezető rendelkezések

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A Házirendet az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Munkaközösség a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Ezen házirend:
-    A Közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXXIX. Törvény,
-    a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet;
-    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény;
-    a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többször módosított - 8/2000.(V.24.) OM
     rendelet;
-    továbbá az intézmény Pedagógiai Programja valamint Szervezeti és Működési
     Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.
A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat házirendi előírásokat, amit a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak.

A Házirend megtalálható: nevelőtestületi szoba, igazgatói iroda, könyvtár, az intézmény honlapján.

I. Jogok és kötelességek

1. A tanulók jogai

     Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
     Az iskola minden tanulójának joga:
-    Színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt.

-    Igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb
     kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés).

-    Napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön.

-    Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
     biztosítsanak számára.

-    Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén.

-    Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.

-    Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön.

-    Részt vegyen tanulmányi versenyeken.

-    Csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár
      legalább egy héttel előre jelez.

-    Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja.

-    Szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a
      tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti.

-    Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos
      kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon.

-    Képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

-    Választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén.

-    Kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, stb.) létrehozását és ezek munkájában
      részt vegyen.

-    Kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon.

-    Egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az iskolaorvos, illetve az
      iskolavezetés segítségét.

-    Családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben, szociális
      támogatásban részesüljön.

-    Fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömegsport,
      sportverseny).
-    Kérheti átvételét másik osztályba, illetve iskolába.

2. Tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.
Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákok nagyobb közösségén keresztül érvényesíthetik jogaikat.
A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákok nagyobb közösségének  véleményét.
Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákok véleményét.
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
-    Diákkör létrehozását minimum 6 fő tanuló kezdeményezheti.
-    Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.
-    A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
-    A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.

Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.


3. A tanulók kötelességei

Az iskola minden tanulójának kötelessége:
-    Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit.

-    A gyermekfelelősök utasításait és kéréseit köteles figyelembe venni, és azok szerint cselekedni.

-    Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, ezért
     jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet
     már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

-    Részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon.

-    Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően –
      tanulmányi kötelezettségének.
-    Érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében.

-    Választott tisztségét, vállalt megbízatását lelkiismeretesen teljesítse.

-    A tanuló kötelesek a nemzeti ünnepeken, ballagási és tanévzáró ünnepélyeken ünnepi ruhában
     (fehér felső, sötét alj vagy nadrág) megjelenni.

-    Minden tanuló köteles tisztán, rendesen megjelenni az iskolában. Öltözködésében,
      megjelenésében – a divat szélsőségeit kerülve – a szolid mértéktartás, ápoltság jellemezze a
      tanulókat. Olyan öltözékben nem jöhet, amellyel más testi épségét veszélyezteti (katonai
      bakancs, acélbetétes bakancs).

-    Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az
     iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet.

-    Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem.

-    A tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza.

-    Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését.

-    Tisztelje társait és az iskola dolgozóit.

-    Védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás,
      kábítószer fogyasztás stb.

-    Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain kihajolni, kikiabálni a járókelőkre,
     bármely tárgyat kidobni tilos!

-    Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, mobiltelefon, MP lejátszó, nagy
      értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénzt) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre
      valamelyik tanár külön engedélyt nem ad.

-    Társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül
      az iskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve hangfelvételeket nem készíthet,
      fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem
      rögzíthet.

-    Minden tanítási órára kötelesek elhozni a tanuláshoz szükséges taneszközeiket, tájékoztató
      füzetüket. A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek hamisítása, rongálása tilos, az ide történő
      bejegyzéseket másnapra a szülővel vagy gondviselővel aláíratva kell bemutatni. Az iskola
      bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége.

-    A kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon, tiszteletben
      tartva társaik tanuláshoz való jogát, egyikük sem zavarhatja az órát.
-    Mulasztását a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott
      időpontig.

-    A tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában
      jelenjenek meg.

-    Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

-    A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.II. Az intézmény munkarendje

Az intézmény éves munkarendjét a tantestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontját a félév kezdetekor kell meghatározni.

1.    Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 17.00 óráig
       vannak nyitva.

2.    Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig,
       illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

3.    Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 és 7.45 óra között kell megérkezniük.

4.    Legkésőbb 7.55 – ig kell az intézménybe érkezni (a keszthelyi iskola zárására ekkor kerül sor).
       Aki ezután érkezik, az elkésőnek minősül. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni.
       Három késés igazolatlan órát von maga után.

5.    7.45 – kor kezdődő reggeli hirdetéseken kötelező részt venni minden tanulónak.

6.    A tanulóknak az óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet – az udvaron kell
       tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítási alapján a tanulók a
       tantermekben,illetve a folyosón maradhatnak. Mindig az ügyeletes nevelő utasításait kell
       betartani. Az iskola épületét az utca felé nem hagyhatják el, csak az osztályfőnök engedélyével.
       A második óraközi szünet a tízórais szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve a
       napközisek az ebédlőben étkezhetnek.

7.    Az óra kezdete előtt az osztályoknak fegyelmezetten kell bevonulniuk, és az óra megkezdéséig
       a tantermekbe kell tartózkodniuk.

8.    A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
       osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát
       tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az
       iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

9.   Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 és 16.00 óra
      között.

10.  Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
       nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése
       előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

11.   A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
        használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

12.   Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
        tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

13.   A keszthelyi tornateremben, a szaktantermekben, és a szertárakban csak az illetékes tanár
        jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.

14.   A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely
        veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.

15.   Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az
        épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.

16.   A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a szünetben
         intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem
         mehetnek.

17.   Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettes(ei)ét azonnal is megkereshetik.

18.   Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók.
        Telefonhoz csak indokolt esetben hívható tanuló.

19.   A napi munkarendet az órarend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-6. és 7.
        tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is.

20.   A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek.

Az órák és az óraközi szünetek időpontja az 1. számú mellékletben szerepel.


III. Általános működési szabályok

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!)
Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.


2. Általános szabályok

Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak tanári engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség.

A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A napközis és tanulószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadóak.

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.

A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel.

A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.
A tanítás ideje alatt az iskola épületét csak osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes engedélyével lehet elhagyni.


3. Étkezések rendje

Az étkezések ideje:

Székhely Intézmény
Rezi   
Tagintézmény
Keszthely
Alsó és felső tagozatosok tízóraija: 9.45 órától Alsó tagozatosok tízóraija: 8.45 órától,
Alsó tagozatosok ebédideje: 13.00 órától Felső tagozatosok tízóraija: 9.45 órától.
Felső tagozatosok ebédideje: 13.35 órától Ebéd: 12.45 órától az órarendi beosztás szerint.


Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet.IV. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1. A tanuló kötelessége

-    Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.

-    Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

-    Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a
     balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.

-    Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat
     veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti
     katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel.

-    Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha
     rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.

-    Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában.

-    Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén
     pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében
     szereplő előírásokat.2. A testnevelési órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok

-    A tanuló a tornafolyosón, illetve a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.

-    A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett -sportfelszerelést (pl.:
     tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük.
 
-    A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.

-    Az öltöző használatára vonatkozó szabályok:
-    Az öltözőt az osztályok beosztása szerint kell használni.
-    Az öltöző rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek.


Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.
A számítástechnikai, könyvtári, kémiai, technikai és testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal, az első tanítási órán, munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak.3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos
    és iskolai védőnő biztosítja.
        

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

Fogászat: évente két alkalommal.
-    Belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal.
-    A tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal.
-    A továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évfolyamon.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.


4. Az iskola egész területén dohányozni tilos!

Dohányzás büntetése
-    A tiltott helyen történő dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése első esetben igazgatói írásbeli
     intés.
-    Ismétlődés esetén a tantestület véleményét kikérve fegyelmi eljárás megindítása.


5. Vagyonvédelem, kártérítés

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek, állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.


6. Egyéb előírások

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.
Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.
Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.
A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.
A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.
A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.
Az iskolában, és az iskola által az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!
A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.V. A tanulók közösségei

1. Az osztályközösség

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére - az alábbi tisztségviselőket választják meg: 4. osztálytól két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.


2. Az iskolai diákönkormányzat

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati-vezetőség irányítja.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.


3. Az iskolai diákközgyűlés

A tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős.

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
VI. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv
     elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési
     kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban
1. A tankönyvkölcsönzés


Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a normatív kedvezményre jogosult tanulónak.
Azt, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut e a tankönyvhöz, az adott évben normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források alapján a nevelőtestület minden év december 15-éig dönt.

A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból vizsgát tehet.

A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év június 10-ig közzétételre kerülnek. (A közzététel módja: legalább az iskolai faliújságon való hirdetmény kifüggesztése.)  

A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik.

Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a könyv visszaadásának feltételeiről a könyvtáros dokumentumot készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átad.


2. A tankönyv-értékesítés

A kölcsönzött tankönyvet a normatív kedvezményre jogosult tanuló az iskolai könyvtárból megvásárolhatja.

A megvásárlás feltétele:

-    A tanuló a tankönyvet legalább 3 hónapig használja.
-    A tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul
      vevő árat kifizesse.

A tankönyv csökkentett árára a könyvtáros tesz javaslatot írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá.

A tankönyv árát a szülő közvetlenül az iskolának fizeti meg.3. A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles.

A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege:

    - Nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál.
    - Nem lehet több a tényleges beszerzési áránál.

A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még rendeltetésszerűen használni, vagy sem.

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni.

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni.

A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá.4. A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja.

Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága.
 
A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek

    - 50 %-kal mérsékelhetők, illetve
    - elengedhetőek.

Az elengedésről, illetve a mérséklésről az igazgató a könyvtáros javaslatára dönt.VII. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén igény szerint, a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján - az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:
-    Az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden tanév elején
     tájékoztatja a szülőket.
-    Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják a szülőket.
     A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
szóban:
-    a családlátogatásokon,
-    a szülői értekezleteken,
-    a nevelők fogadó óráin,
-    a nyílt tanítási napokon.
írásban:
-    a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-negyedik
      negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon.
A szülői értekezletek és a nevelők fogadó óráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított - jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.

Ellenőrző könyv
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrző füzetét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni.

Fegyelmi füzet
A tanulók tanítás ideje alatti magatartásáról, szorgalmáról diáktársaival és tanáraival való kapcsolattartásáról, iskolai felszerelésének hiányosságáról, fegyelmi füzetet vezetünk, ami a naplóba kerül elhelyezésre. Az ebben lévő beírások a tanulók magatartás és szorgalom jegy kialakításában kapnak szerepet.


VIII. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
       a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésébenAz iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

-    Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért.
-    Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért.
-    A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.
-    Az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások
     betartásáért.


Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett!


Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse. Maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet
hagyjon.

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

-    Osztályonként két-két hetes.
-    Folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek.
-    Tantárgyi felelősök.

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A hetesek feladatai:

-    Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről, a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.) az órát
      tartó nevelő utasítása szerint.
-    A szünetben a termet kiszellőztetik.
-    A szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik.
-    A szünetben az egyik hetes a tanteremben marad, a másik az osztállyal az udvarra megy, és felügyel
     az osztály rendjére a bejövetelnél.
-    Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat
     figyelmeztetik.
-    Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat.
-    Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az
      igazgatóságot.
-    A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába.
-    Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.
-    Távozáskor leoltják a világítást.
-    A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a
     felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni!

A felső évfolyamos tanulók - külön beosztás szerint - reggel 7.30 és 8.00 óra között, valamint az óraközi szünetekben a folyosókon tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.

Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb.

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.IX. A tanulók mulasztásának igazolása


Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
A mulasztás igazolható:
-    A tanuló - a szülő kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
-    A tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta.
-    A tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
     tenni.

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét.

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán.
A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

Ha az igazolatlan mulasztás 30 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet).

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie kell.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Az órákról való rendszeres késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti.

A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.    

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.
A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az iskolát telefonon esetleg levélben (telefon: az üzenetrögzítő lehetővé teszi az oktatási időn kívül is az értesítést) a hiányzás okáról és várható időtartamáról.
A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot - nem alkalmat - igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia.

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell:

-    3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet.
-    8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet.
-    12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet.
-    20 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet.

Ha a nem tanköteles korú tanuló az igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát (egy tárgy esetén az ötöt) az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni.
Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót törölni kell az iskola tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat.

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.

1. Tanulmányi kötelezettségek

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket:
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
-    felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól.
-    Hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár
     javaslata alapján - úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
Félévkor: február 1 – 15. között. A tanítási év végén a javítóvizsgák ideje.
Ha tanuló a tanítási év végén nem osztályozható. Tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.X. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések


1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (különösen 114., 115., 116., 117., és
    a 121. §-okban foglaltakra) alapján a szülő a gyermeke után térítési díjat, illetve tandíjat köteles
    fizetni. A szülő a díjfizetési kötelezettségét a gyermeke tanulói jogviszonyának létrejöttét igazoló
    „Nyilatkozat” aláírásával vállalja.  2. Befizetés

2.1. A térítési díjat a tanulók félévente (I. félév, II. félév) egy összegben, ill. a szülő kérésére egyéni (pl.
       havonkénti) lebontásban fizetik.

2.2. A térítési díj, valamint a tandíj befizetésének végső határideje az első félévben a félév utolsó
        tanítási napja, a második félévben a tanév utolsó tanítási napja.

2.3. Tandíjat fizet az a tanuló, aki az intézmény alapfokú művészetoktatási tanszakán (tanszakain) heti
        300 percet meghaladóan folytat tanulmányokat, valamint, ha más művészeti iskolában is tanul, és a
        művészetoktatási normatíva igénybe vételéről nyilatkozott.


3. A térítési díj és a tandíj mértéke


3.1. A 2009/10. tanévben tanulmányaikat folytató tanulók térítési díja a székhely
        intézménybe járók részére:

- heti 4-6 óra egyéni (zeneművészet) foglalkozás esetén:    6.000 Ft/ félév
- heti 4-6 óra csoportos foglalkozás esetén:                           6.000 Ft/ félév
- heti 1-3 óra csoportos foglalkozás esetén:                           4.000 Ft/ félév


3.2. A 2009/10. tanévben tanulmányaikat folytató tanulók térítési díja a telephely
    feladat ellátási helyen járók részére:

- heti 4-6 óra egyéni (zeneművészet) foglalkozás esetén:    4.500 Ft/ hó
- heti 4-6 óra csoportos foglalkozás esetén:                          6.000 Ft/ félév
- heti 1-3 óra csoportos foglalkozás esetén:                          4.000 Ft/ félév


3.3. Tandíjat fizetők díja:


- heti 4-6 óra egyéni (zeneművészet) foglalkozás esetén:    6.000 Ft/ hó
- heti 4-6 óra csoportos foglalkozás esetén:                        20.000 Ft/ félév
- heti 1-3 óra csoportos foglalkozás esetén:                        10.000 Ft/ félév4. Térítési díj és tandíj fizetésére vonatkozó kedvezmény, mentesség

4.1. Térítési díj, valamint tandíj fizetése alól mentesülnek a közoktatási törvény előírása
        alapján:

-    hátrányos helyzetű tanulók (121. §)
-    sajátos nevelési igényű tanulók (114. § (2))


4.2. A mentességet a szülőnek írásban kell igazolnia és kérelmeznie.


4.3. Az igazgató egyéb okok miatt is adhat kedvezményt a törvényben meghatározott kötelező térítési
        díj mértékéig, amelyet a szülőnek írásban kell kérelmeznie:

-    nagycsaládos
-    állami gondozott
-    gyermekét egyedül nevelő
-    intézményünkben több gyermeke tanul
-    kollégiumi diák
-    egy főre jutó jövedelem alapján
-    egyedi kérelem alapján.


4.4. A fenntartó által meghatározott szabályok alapján az iskola igazgatója csökkentheti,
       tanulmányi eredmény alapján differenciálhatja a térítési díj, valamint a tandíj összegét.


4.5. Amennyiben a térítési díjat vagy a tandíjat a szülő a végső határidőig nem fizeti be, a
        tanuló tanulói jogviszonya a következő félévtől megszűnik.


4.6 Jogorvoslati kérelem: Az intézmény fenntartójának címezett, az igazgatóhoz benyújtott,
       írásban megfogalmazott dokumentum.

Az étkezési térítési díjakat az iskolatitkár előre kijelölt napokon havonta szedi be A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követő egy hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat, a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon vagy személyesen történhet, az igénylést megváltoztató időpontot megelőző napon tíz óráig.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg.XI. Tanórán kívüli foglalkozások
    
1. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje

-    Napközi otthon, amely a szülő igénye alapján kötelező.
-    Szakkör.
-    Hitélettel kapcsolatos rendezvények.
-    Énekkar.
-    Iskolai sportkör (közoktatási törvény szerint kötelező).
-    Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, diáknap.
-    Tanulmányi kirándulás.
-    Környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozás.
-    Kulturális, illetőleg sportrendezvény.
-    Könyvtár.
-    Projekt szervezésű hitoktatás.
-    Művészeti oktatás.

Érdeklődési kör, önképzőkör a tanulók és a szülők igényei szerint szervezhető. A fenti foglalkozások helyét és időpontját az igazgatóhelyettes rögzíti, a tanórán kívüli foglalkozási rendben, terembeosztással együtt.

2. Napközi otthon

A napközis foglalkozásra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elvei:

-    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 53. §. (3), (4) bekezdése értelmében az iskolaköteles
     - a szülő igénye alapján -  a felügyeletre szoruló tanuló részére napközis foglalkozást szervezni.

A napközis foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni:
- Az iskolai felkészítéssel és
- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak.

A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a napközis foglalkozások megszervezéséhez általában az 1-4. évfolyamon napi 4 óra az 5-8. évfolyamon napi 3 óra van előírva.

A kérelmek elbírálásakor figyelembe kell venni azt, hogy a napközis csoportok a szülők igényeinek megfelelően kerüljenek kialakításra.

Napközi két csoportban, alsó és felső tagozatban működik.

A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, aktív pihenésre, kulturális és sportjátékokra, szabadidő hasznos eltöltésére szánt idő.

Működésének rendjét a napközis csoportok vezetői dolgozzák ki a tanulók bevonásával.

A napközis foglalkozásról való eltávozás, csak a szülők szóbeli kérésére, valamint az üzenő füzetbe történő bejegyzése alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével.

Amennyiben a tanuló a napközis foglalkozás alatt nem tartja be a nevelő utasításait, fegyelmezetlenségével zavarja társait, úgy a napközis foglalkozásokon való részvételét szüneteltetni lehet, illetve ki lehet zárni a délutáni órákon való részvételről.

3. Korrepetálások

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése, így az alapkészség tárgyak tantervi követelményei teljesítése: - felzárkóztatás.
Az alsó tagozat korrepetálása órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történik.
A korrepetálás egyes tanulókra, vagy képességcsoportok szerinti differenciálása esetenként az egész osztályra kötelező jelleggel kiterjeszthető.
Az órarendbe illesztett kötelező korrepetálás az első, második, harmadik, negyedik osztály óraszámára terjed ki.
A felső tagozatos szakkorrepetálásokon, ha a szaktanár úgy ítéli meg, akkor kötelező a jelenlét.

4. Szakkörök

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével a nevelőtestület javaslata alapján indítunk.
A szakkörbe való jelentkezést a szakkörvezető osztályfőnökkel történő megállapodással indítja be, és a szakkör megszűnéséről értesíti a szülőt
A szakkörön való részvétel egész évre szól.
Vezetőit az igazgató bízza meg.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakköri foglalkozások szeptember 15-ével kezdődnek és május 31-ig tartanak.
A foglalkozás időtartama heti 1 óra (45 perc).

5. Énekkar

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti egy alkalommal működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek.

6. Iskolai sportkör

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanár szervezi a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. Az iskolában a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, a sportköri foglalkozások keretében kell biztosítani, hogy a tanulók részére biztosítva legyen a mindennapos testmozgás, sportolás lehetősége. A könnyített testnevelésben részesülő tanulókkal differenciáltan kell foglalkozni.

7. Iskolai könyvtár

Az iskola könyvtára nyitva tartása idejében, valamint a könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére. Használati rendjéről a házirend intézkedik. A könyvtár működésének rendje az SZMSZ mellékletében található.

8. Hit és vallásoktatás

A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára tanórai keretben kötelező. Az intézmény együttműködik a hitoktatókkal, a hittanórákat a heti óratervbe beilleszti, a foglalkozáshoz tantermet biztosít.

9. Művészeti oktatás

A művészeti oktatást a zeneművészet, a képző- és iparművészet, szín- és bábművészet, valamint táncművészeti ágon vehetik igénybe tanulóink.XII. A tanuló munkájának elismerése

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az értékelési rendszer.
A félévi értékelés az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket és szöveges értékelést a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár.
A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.

1. Tanulmányi jegyek

Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
(Hatályba lép: 2004. IX. 1-jén az első évfolyamon, ezt követően felmenő rendszerben!)

5 jeles a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
4 a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni
2 elégséges  tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni
1 elégtelen  a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni


     
2. Magatartási jegyek

5 példás  fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja e
4 jó  lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja
változó   enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el
2 rossz  súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el

    

3. Szorgalmi jegyek

5 példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít)
4 jó    legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén
3    változó  tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás)
2 hanyag  tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól)

     
  
    
XIII. A tanulók jutalmazása

1. A tanulók jutalmazásának elvei


Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességéhez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

Jutalmazza a megyei szintű különböző versenyek I-III.,  országos szintű I-X. helyezettjeit.

A kiemelkedően végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban lehet részesíteni.


2. Jutalmazás formái

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
-    Szaktanári,
-    Hitoktatói, lelki vezetői,
-    napközi vezetői,
-    osztályfőnöki,
-    igazgatói és
-    nevelőtestületi dicséret.

Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók.

A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok, hitoktatók, lelki vezetők és az osztályközösségek véleményének meghallgatása után az osztályfőnök dönt.

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka stb.), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.

A Marton Jenő díjban tanév végén az a 8. osztályos tanuló részesülhet a székhelyiskolában, akit a nevelőtestület tanulmányi és közösségi munkája alapján javasol.


Csoportos jutalmazási formák:
-    Jutalomkirándulás.
-    Színház vagy kiállítás látogatása.

Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök szóban vagy írásban terjeszti elő a tanulót az igazgatóhelyettesnél, melyet azután a nevelőtestület dönt el az osztályozó értekezlet alkalmával.


3. Dicséretek


A tanulóközösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi munkájában elért jó eredményeket jutalmazni kell. A tanuló egyszeri kisebb-nagyobb teljesítményének évközi elismerése:

Osztályfőnöki, hitoktatói, lelki vezetői, szaktanári dicséret

Az osztályfőnök, a szaktanár saját, vagy pedagógustársa javaslatára a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, és a dicséretet írásban a szülőknek is tudomására hozza.


Igazgatói dicséret

Az osztályfőnök vagy a pedagógus javaslata alapján a kötelességen túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményéért az igazgató a tanulót dicséretben részesítheti, melyet az egész tanulóifjúság tudomására hoz, és erről a szülőket írásban értesíti.

A dicséretek bármelyik fokozata többször is adható. A magasabb szintű dicséretnek nem feltétele az alacsonyabb fokozatok elérése.
A dicséreteket az osztályfőnök az osztályozó naplóban rögzíti.

Két szaktanári dicséret, egy osztályfőnöki dicsérettel egyenértékű. Két osztályfőnöki dicséret után igazgatói dicséret következik.

Év végi dicséretek

A huzamosabb ideig tartó kiemelkedő teljesítményért tanév végén adható elismerés.

Osztályfőnöki dicsérő oklevél

Az osztályfőnök vagy a pedagógus javaslata alapján a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, példamutató közösségi munkát végző tanuló kaphatja, melyről az osztályozó értekezlet dönt.

Igazgatói dicséret

Az osztályozó értekezlet javaslata alapján a példás magatartású és kiváló tanulmányi előmenetelű tanuló kaphatja, melyről az iskolavezetés dönt. Az igazgatói dicsérő oklevelet és a vele járó könyvjutalmat az igazgató a tanévzáró ünnepélyen adja át mindenki előtt.

Nevelőtestületi dicséret

Az osztályfőnök vagy a pedagógus javaslata alapján a példamutató kötelességteljesítésért, a kiváló tanulmányi eredményért és segítőkészségért a nevelőtestület adhatja, melyet az osztályfőnök az anyakönyvbe és a bizonyítványba jegyez be. Nevelőtestületi dicséretet kapott tanuló könyvjutalomban részesül, melyet az igazgató ad át a tanévzáró ünnepélyen.
XIV. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

1. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
    
A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni:
-    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 76-77. §-át.
-    A 11/1194. (VI.8.) MKM rendelet 32-33. §-ában foglaltakat, valamint e jogszabály 5. számú
     mellékletében leírt, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályaira vonatkozó részt.

Enyhébb kötelességszegés

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni.

Az intézkedések formái:
-    Szaktanári figyelmeztetés.
-    Hitoktatói, lelki vezetői figyelmeztetés.
-    Napközis nevelői figyelmeztetés.
-    Osztályfőnöki figyelmeztetés.
-    Osztályfőnöki intés.
-    Osztályfőnöki megrovás.
-    Igazgatói figyelmeztetés.
-    Igazgatói intés.
-    Igazgatói megrovás.
-    Tantestületi figyelmeztetés.
-    Tantestületi intés.
-    Tantestületi megrovás.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.

Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően.

A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem kielégítő.

Vétkes és súlyos kötelességszegés

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni.
Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái:
-    Megrovás.
-    Szigorú megrovás.
-    Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható).
-    Eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásáról (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható).
-    Kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható).XV. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába


A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tanító nevelőnek bejelentik.

Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, öngyújtó stb.) az iskolába hozni, illetve az iskola
által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos!

Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett iskolán
kívüli programokra elvinni tilos!

Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában használni tilos, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felel.

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével saját felelősségükre hozhatnak magukkal.

Az iskola semmiféle mobiltelefonnal kapcsolatos káreseményért (elvesztés, eltűnés, rongálódás stb.) felelősséget nem vállal, ill. ez ügyben vizsgálatot nem folytat.

Mobiltelefont tanítási idő alatt bekapcsolva tartani, használni tilos!  Amennyiben ezt megszegik a tanár azt elveszi és csak a szülőnek adja vissza.

Egyéb elektronikus eszközökre (MP lejátszó) is a mobiltelefonokra vonatkozó szabályok érvényesek.

Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre (igazgatói iroda) a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.

A kép és hanganyag rögzítésére alkalmas eszközök - intézmény területére való behozatala és működtetése csak az igazgató engedélyével lehetséges.XVI. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége

A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.

A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25%-a. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a diákok közösségének véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket.


XVII. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai


A házirend tervezetét a nevelők,- a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.


A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.


A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához.


A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét.


Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.


A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.


Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége, a szülői szervezet (közösség), iskola vezetősége.


A házirend módosítását a nevelők,- a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. A módosított házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten, és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.
XVIII. Záró rendelkezések


Elfogadás, egyetértési, jóváhagyási záradék


A Házirendet a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestület elfogadta.

Dátum 2009. 08.26.


A Házirend életbelépésének időpontja: 2009. 09. 01.


                                ………………………………………..
                                           IntézményvezetőA Házirendet a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata egyetértési jogkörrel megtárgyalta és elfogadta.


    Dátum 2009. 09. 01.

………………………………………                                            ............................................................
   Diákönkormányzat elnöke                                                       Diákönkormányzatot segítő tanár

                
                                    


A Házirendet a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközössége véleményezési és javaslattételi jogkörrel megtárgyalta és elfogadta.Dátum 2009. 09. 01.


                    ………………………………
                     SZM elnök

1. számú mellékletTanítási órák rendje

Óra Becsengetés Kicsengetés
0. 745 800
1. 800 845
2. 900 945
3. 1000 1045
4. 1100 1145
5. 1200 1245
6. 1255  1335
7. 1400  1445


  


2. számú melléklet

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje


A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.

A könyvtár használata ingyenes.

A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.

A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.

Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek.

A dokumentumok kölcsönzési időtartama: ... nap.

A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni.

Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

A könyvtár nyitva tartásának időpontja minden tanév szeptemberében kerül pontosításra. ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.
3. számú melléklet


Géptermi rend
A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az intézményvezető engedélyezheti.

Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős.

A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős.

A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!

A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!

A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.

A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.

Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.

A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjlző) műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak.

A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.

A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni TILOS!

Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni TILOS!

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.
4. számú melléklet


A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok


A felekezeti hitoktatásra vonatkozó igényeket a szülők az első tanítási héten írásban jelzik az iskola igazgatójának.

Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá a felkészítés szintjéről is).

A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskola nagyobb közösségének véleményét.

A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.


A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja.

 
Legfrisebb híreink
Legnépszerűbb hírek
 

Család Iskola TV