Bejelentkezés

 

                                                III. Alapfokú Művészetoktatás

 

              1. A művészetoktatás alapvető pedagógiai alapelvei és céljai

      Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében
      folyó nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek
      képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való
      jártasságok megszerzését és gyakorlását.

        A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
      tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

        A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség,
      fogékonyság alakítására.

       A művészetoktatás a különböző műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés
       módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
       eszköztárának gazdagításával a művészet alkalmazására, befogadására
       készítsen fel.

        Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll.
      Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége
      szerinti önmegvalósítás lehetőségét.

      Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés
      képessége és az egészséges önbizalom.

        Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő
      értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, kultúrájú növendékekkel -
      képességüknek és tehetségüknek megfelelően foglalkozzunk, másrészt
      arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a
      művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több
      művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.

      Ezt segíti az alkotó pedagógiai légkör, melynek jellemzői egyfelől az igényesség,
      másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása,
      a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom,
      megértés, türelem, igazságosság.

 

            2. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek

 

       Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, veleszületett
       vagy szerzett képességeik továbbfejlesztése.
       A fejlesztés fokozatai:

       „Minőségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló
       tehetségek esetében. („B” tagozat)

        Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden
        nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek.

        A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-
        közvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó
        tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően.

          A tehetséggondozás feltételei:

     ·    A tehetségek kutatása, felismerése.

     ·    A megfelelő órakeret, illetve a tárgyi-technikai feltételek biztosítása.

     ·    Napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók között.

     ·    Olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással
    szembeni akadályokat.
 

        Tantestületünk egységes törekvése a kiemelkedő tehetségek felkutatása,
        gondozása és felkészítése a művészi pályára.

             3. „B” tagozat

         Zenei tanulmányi előmenetelük alapján a hangszeres és a szolfézs tanár
         javaslatára a tanszakvezetők és az iskola vezetés döntése
         szerint kerülnek a legrátermettebb növendékek „B” tagozatra,
         bármely szak 2. osztályától. A kiválasztás a tanszakok egyedi
         sajátosságainak figyelembevételével történik.
         Folyamatosan biztosítjuk az átjárhatóságot az „A” és a „B”
         tagozat között, így lehetőség nyílik a később érő zenei tehetségek
         magasabb osztályokban történő „B” tagozatra irányítására, illetve
        - ha a tanuló nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni az
          emelt szintű követelményeket
        -  az „A” tagozatra való visszavételére. Természetesen a szülőkkel is
          minden esetben egyeztetünk. A rugalmas rendszer félévenként ad
         módot az átsorolásra.  

             4. Negyedévi meghallgatás 

         A „B” tagozatos tanulóknak a tantervi követelmények teljesítésén túl
         kötelező – amennyiben a tanszak tanárai és az iskolavezetés úgy döntenek –
         szerepelniük a negyedévi tanszaki meghallgatáson, amelyet október-november
         folyamán tartunk meg. Ezekre az alkalmakra szakközépiskolai tanár kollégákat
         hívunk meg. A meghallgatást követő konzultáción a tanárok közösen értékelik
         a tanulók teljesítményét, figyelemmel kísérve egyéni fejlődésüket.

             5. A képzés rendje

         A képzés formája: egyéni foglalkozás illetve csoportos oktatás.

         A képzés kimenetei:

                  - Művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével.

                  - Művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével.

             6. Beiskolázás

           Korhatára: a 6. évet a beíratás évének december 31-ig a betöltött és
                            22 évet be nem töltött tanulók.

                A tanulók felvétele a művészeti iskolába

            Kiselőképző és előképzős csoportokban mód nyílik a művészeti ág
            alapjainak elsajátítására, vagy éppen a leendő hangszer kiválasztására.

            Minden tanév elején (augusztus utolsó ill. szeptember első napjaiban)
            az új növendékek számára meghallgatást tartunk, ahol a hangszert tanító
            kollégák is jelen vannak, hogy felmérhessék, alkalmas-e a jelentkező
            gyermek a választott hangszer tanulására, valamint képet kapjanak a
            hozzájuk kerülő növendék képességeiről. Ezen a felvételi meghallgatáson
            kiemelten az adottságok és készségek megfigyelése a domináns elem.

              7. Zenei készségek felmérése

             Hozott dal éneklése (különböző hangmagasságokról, esetleg
             ritmuskísérettel vagy mérőütéssel)
2-4 ütemnyi ritmus (kettes ütemben)
             visszatapsolása.

              Gyermekdal-szintű dallam visszaéneklése.

              Zongorán egyszerre megszólaltatott hangok számszerű felismerése.

              Új tanuló felvételéről az igazgató - a felvételi meghallgatás alapján az
              iskola tanulói létszámát figyelembe véve - dönt. Ha egy tanszakra több
              jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a felvételi meghallgatás
              eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni.
              A tanulók osztályba sorolására életkoruk, illetve a felvételi
              meghallgatáson nyújtott teljesítményük alapján kerül sor. A főtárgy,
              a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet
              egymástól.

               8. A képzési idő:

                         Előképző          1-2 év (a növendéknek nem kötelező elvégeznie)

                         Alapfok           4-6 év

                         Továbbképző     4 év

                A kiemelkedő képességű és szorgalmú tanulók számára lehetőség a
               „B” tagozatos képzés, amely heti 30 perccel hosszabb főtárgyi órával
               és „B” tagozatos szolfézs tananyaggal biztosítja a növendék magasabb
               szintre való felkészítését.

              9. A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve

                 9.1. Főtárgy

                 A zeneiskolában tanított valamennyi szak, beleértve az előképzőt is.
                (Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie).

                      Hangszeres és magánének tanszakok (egyéni), elméleti és kamarazenei
                tanszakok (csoportos)

        „A” tagozaton minimum 2 x 30 perc,

        „B” tagozaton minimum 2 x 45 perc,

                9.2. Kötelező tárgy

                Minden tanszakon szolfézs.

       „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig,

       „B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig.

                A képzési idő minimum 2 x 45 perc

                Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően). 

               9.3. Kötelezően választható tárgyak

                „A” tagozaton az 5-(6.) évfolyam végéig elmélet: minimum 1x 45 perc

               Elméleti tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,
                                         improvizáció (mindezek együttes műveltségi
                                                              programként  is taníthatók);

               Gyakorlati tárgyak: zongora, második hangszer, kamarazene,
                                             zenekar, kórus.

              9.4. Választható tárgyak.

                Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás,

               „B” tagozaton: elmélet minimum 1 x 45 perc,

                gyakorlat minimum 1 x 30 perc

                (A 45 perces csoportos, a 30 perces egyéni foglalkozás)

               Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,
                                               improvizáció (mindezek együttes műveltségi
                                                                   programként is taníthatók);

                                               zongora, második hangszer, kamarazene,
                                               zenekar, kórus, népzene.

                Az elméleti és kamarazene tantárgyak csoportos foglalkozások.

              9.5. A korrepetíció (zongorakíséret)

                A hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, orgona,
                harmonika, szintetizátor) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó
                kötelező kiegészítő foglalkozás.

                Az óratervi háló szerint: évfolyamtól, tagozattól függően heti 5 – 30 perc
                tanulónként és hetenként.     

               9.6. Hangszeres előkészítő

                  Egyéni: heti 2 x 30 perc

               9.7. Kamarazene

                  Minimum heti 1 x 45 perc.

                 A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2 – 8 fő.

               9.8. Zenekar, kórus

                   Minimum 2 x 45 perc

               9.9. Második hangszer

                   Minimum 1 x 30 perc

         10. A tanulók értékelésének formái

            A művészetoktatásban a beszámoltatásra, az ismeretek számonkérésének
            követelményeire és formáira vonatkozóan irányadónak tekintjük az
           alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában leírtakat.
           Az egyes tanszakok helyi tantervükben konkrétan szabályozzák a kérdést.

           Általánosságban kötelező jellegű beszámolóra a tanév végén kerül sor.
           A növendékeknek beszámoló keretében számot kell adniuk mind technikai
           felkészültségükről, mind előadási készségükről. A beszámoló bizottság előtt
           történik. Hangszeres előkészítő esetén a beszámoló nem kötelező, illetve a
           főtárgy tanár megítélése szerint a növendékkel való rövid foglalkozás
           keretében is meg lehet tartani. A bizottság tagja legalább két, azonos, vagy
           rokon hangszert tanító tanár, valamint az iskola vezetéséből legalább egy
           személy. Az év végi érdemjegyet a vizsgabizottság elnöke, a szaktanár,
           és a tanszak tanárai együttesen állapítják meg. Az értékelés alapja a
           vizsgaprodukció, az éves munka, és a havi osztályzatok. A beszámolón
           nyújtott teljesítmény nem játszik közvetlen szerepet az érdemjegy
           kialakításában. Rendkívül indokolt esetben a főtárgy tanár javaslata
           alapján a beszámolót kiválthatja óraszerű foglalkozás a növendékkel a
           bizottság előtt. A beszámolónak ezt a formáját az igazgató engedélyezi,
           a döntés alapja minden esetben az, hogy a növendéket ne érhesse
           olyan jellegű negatív élmény, ami beidegződésként az egész zenetanulás
           folyamatára gyakorolna rossz hatást.

          Általánosságban elméleti tárgyak esetén a beszámolás év végén
          összefoglaló óra keretében történik, melyen az adott tantárgy tanárán
          kívül legalább egy, azonos, vagy rokon tantárgyat tanító tanár, és lehetőség
          szerint az iskolavezetés egyik tagja is jelen van.

              Ellenőrzés, értékelés

           A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük.

          A képzés sajátosságaiból fakadóan (egyéni foglalkozások hangszeres órákon)
          naprakész a főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati
          fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának a mértékéről. A különböző
          tanszakok összehasonlítását  biztosítja a növendékhangversenyek, kiállítások,
         előadások sorozata. Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli
         számonkérés egyensúlyát.

 

            Az értékelés rendszere

          Az előképző osztályban szöveges, egyénre szabott, a hangszeres előkészítő
          osztálytól a főtárgy és szolfézs tárgyból egységesen, osztályzatokkal,
          érdemjegyekkel történik az értékelés, kivéve a kamarazene, zenekar és
          kórus tantárgyakat. Ezek esetében az év végi értékelés: nem felelt meg,
          megfelelt, jól megfelelt és kiválóan megfelelt.


                11. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

           A magasabb évfolyamba lépésről az év végi beszámoló alapján
           dönt a beszámoltatást végző vizsgabizottság. A magasabb évfolyamba
           lépés feltétele a helyi tantervben meghatározott minimális követelményeknek
           való megfelelés.

           Amennyiben a bizottság döntésével a főtárgy tanár nem ért egyet, a magasabb
           évfolyamba lépésről a végső döntést a nevelőtestület hozza meg.

           Elméleti tárgyakból a magasabb évfolyamba lépés feltétele az év közben
           szerzett érdemjegyek alapján kapott legalább elégséges osztályzat.

          Amennyiben a tanuló a minimális követelményeknek nem felelt meg,
          pótvizsgát tehet, annak sikertelensége esetén tanulmányait az évfolyam
          megismétlésével folytathatja, évfolyamonként maximum egy alkalommal.

          Művészeti alapvizsgát tehetnek azok a tanulók, akik a 2000/2001. tanévben
          kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első
         évfolyamán, és elvégzik a tanszakonként előírt alapfokú osztályokat.
         A művészeti alapvizsgát az első továbbképző osztályba lépés feltételeként
         először ezektől a tanulóktól lehet megkövetelni.

               12. Tanulóink munkájának értékelése

                   5 jeles

          A tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz.
         Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes.
         A technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg
         és azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli
         munkái is teljes önállóságra vallanak.

                  4 jó     

         A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
         jelentéktelen hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró
        bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit tökéletesen
        tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség
        nélkül alkalmazza.

                 3 közepes       

        A tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz
        eleget. A tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető
       mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb kérdések
       megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható eredménnyel
       azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat,
       amelyet a tanár segítségével le tud küzdeni.

               2 elégséges     

      A tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak
      eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
      jártassággal rendelkezik. Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a
      tantervi anyag biztos alkalmazását (hangokban, intonációban, stb.),
      még a tanár segítségével is. Elképzelései a művek zenei tartalmát illetően
      nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd és folyamatosan ellenőrzésre szorul.

               1 elégtelen      

      A tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni.
      A minimumot sem tudja.

 

       12.1. A tanuló szorgalmának értékelése

 

Szorgalom

 

Példás

 

Változó

Hanyag

1. Tanulmányi munkája

Céltudatos, törekvő, odaadó, igényes a tudás megszerzésére

figyelmes, törekvő

ingadozó

hanyag, lassító

 

2. Munkavégzése

kitartó, pontos, megbízható, lankadatlan

rendszeres, többnyire önálló

rendszertelen hullámzó önállótlan

megbízhatatlan, gondatlan

3. Kötelességtudata

kifogástalan, precíz

megfelelő, néha ösztökélni kell

felkészültsége gyakran felületes

felkészültsége állandóan felületes

4. Tanórákon kívüli információk felhasználása

rendszeres, érdeklődő

előfordul, ösztönzésre dolgozik

ritkán

egyáltalán nem

 

      13. Az alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek
                    és taneszközök kiválasztásának elvei

 

       Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja által
       ajánlott felhasználható irodalomból – és azon kívül is – a szaktanárok
       saját elképzeléseik szerint szabadon válogathatnak anyagot, minden tanuló
       esetén testre szabottan, az évfolyam nehézségi szintjét szem előtt tartva.
       Csoportos tárgyak esetén az alkalmazható tankönyvek kiválasztásánál
       tekintettel kell lenni a csoportok átjárhatóságára, több évfolyam anyagát
       tartalmazó kiadvány használatára. Azonos minőségű és szerkezeti felépítésű
       tankönyv, tanulmányi segédlet, taneszköz esetén a kedvezőbb beszerzési
       árral rendelkezőt kell előnyben részesíteni. 

       Hangszer és kottakölcsönzés, a gyakorlási lehetőség biztosítása

       Iskolánk tanulói jogosultak az intézményben rendelkezésre
       álló hangszerek használatára ill. kölcsönzésére.

       Az iskola tulajdonában lévő hangszereket csak beiratkozott
        növendékeink használhatják. A kölcsönzési nyilvántartása a
       Hangszerkölcsönzési kötelezvényen történik, amelyet a tanuló törvényes
       képviselője (gondviselője) és a szaktanár ír alá. Az adott szaktanár a
       növendékeinek kiadott hangszerekért leltár szerinti felelősséggel tartozik.
       A tanuló kötelessége, hogy az általa használt – sok esetben nagyértékű –
      hangszert megóvja, azt megfelelően karbantartsa. A hangszerért a tanuló
      gondviselője teljes anyagi felelősséggel tartozik, ill. a kölcsönzés során
      megrongálódott hangszer javításának költségeit is meg kell térítenie.

         14. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános feltételei

              14.1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei

 

       Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú
       művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen
       elvégezte és a vizsgára jelentkezett.

       Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú
       művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen
       elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.

 

              14.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei,
                      feladatai meghatározásának módja

 

       A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait
       - valamennyi vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás
      követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
      A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján
      a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető
      és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.

      A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság
      elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
      követelményeknek, átdolgoztathatja.

             14.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei
                      alóli felmentés

 

      Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a
      művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
      országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve
      párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt,
      szintet elérte.

      Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán
      tánctörténet tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal,
      akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható.

             14.4. Előrehozott vizsga

 

      Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is
      szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes
      tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói
      jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt,
      egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve
      záróvizsga.

      Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott
      záróvizsga szervezhető.

             14.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

 

       A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
       vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti
      alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
      osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye
      öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati
      tantárgyból kapott osztályzat a döntő.

     Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy
     záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti
     alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.

     Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló,
     aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.

     Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló
     valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet
    kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a
    vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie,
    amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.