Bejelentkezés

 

 

  Család Általános Iskola

  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

  8373. Rezi Iskola u. 2.

  Tel.: 83/331-006                  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Tel.: 83/320-107,                 Fax: 83/510-604 

  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

       Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

                           8373 Rezi, Iskola u. 2.

                              Pedagógiai Program

 

  Készítette: Keszey Tivadar

              Intézményvezető

 

  Bevezető

  1. Öndefiníció

  Az oktatásügy terén bekövetkezett alapvető változások a rendszerváltozás
  után lehetővé
tették, hogy hiánypótló alapfokú oktatási intézményt
  hozhassunk létre. A nagy érdeklődésre
való tekintettel, a kliensszemlélet
 
fölerősödésével meggyőződhettünk arról, hogy kezdeményező törekvéseinkre
  szükség van.

  Mivel a magyar szerves műveltség az előző időszak hivatalos oktatási
  rendszerében
nem jelent meg, illetve nem úgy jelentkezett,mint ahogy
  megítélésünk szerint szükséges
lett volna, ezért– felfogásunkból
  következően
– erre fektettük a fő hangsúlyt. Ennek alapvető formáit a 
  tudás átadásának
személyességében, a nevelés kiemelt szerepében,a
  mélyen megélt hitben és a művészeti nevelésben
– különösen a népművészet
  értékeinek örökítésében
fogalmaztuk meg.

   Mindezzel egy időben készült el a NAT azon formája, mely jelen törvények
  szerint általánosan
kötelező érvényű minden oktatási intézmény számára,
 
ezért információbázisunk a NAT szellemében épülhetett föl. Így alapvetően
  eleget tudunk tenni az
oktatáspolitika követelményeinek és a klientúra
  sajátos igényeinek is.

  Az előző két feltételt kiegészítette sajátos képzettségünk,melynek alapjain
  megszervezhettük
az alapfokú művészetoktatást is. A kerettantervi
  kiegészítés csak erősíti, biztonságosabbá
teszi pedagógiai elképzeléseinket
  és gyakorlatunkat.

  Az óraközi szünetekben a gyerekek szabad levegőn – az iskolaépületek
  udvarán, a sportpályán vagy
a parkban – tartózkodhatnak.

  A testnevelés tanórai részét tornateremben sajátíthatják el tanulóink,
  mely lehetőséget
szerződéskötéssel biztosítottuk.

  Az étkeztetés a hivatalos normák szerint történik – közétkeztetést veszünk
  igénybe.

  Az oktatást főállású és óraadó tanárok végzik, de sok egyéb szocializációs
  lehetőséget is
fölhasználunk, hiszen körülményeink ezt lehetővé teszik.
  Ezek közül leginkább jellemző a családok
bevonása a tanórán kívüli
  tevékenységekbe.

  A hagyományokhoz és az egyházi ünnepekhez kapcsolódó szokások,rítusok,
  felelevenítése
átfogja a teljes évkört.

  Mivel adottságaink folytán kiscsoportban működünk, így a felzárkóztatás és
 
tehetséggondozás feltétlenül megoldott, hiszen óhatatlanul differenciáltan
  foglalkozunk
a tanulókkal. Ez nagyban hozzájárul a szociális hátrányok
  kiegyenlítéséhez.

  Rezi községben működik intézményünk székhelyiskolája. Ide 1991-ben hozták
  vissza, a bekörzetesített
felső tagozatot. A falu lakóinak
  összefogásával,
társadalmi munkával építették fel az új iskolát.
  A község vezetése, lakói mindent elkövettek,
hogy a törvényi változások
  ellenére a nyolc
osztályos általános iskola minden diákja községükben
  tanulhasson. 2008. szeptember 1-jétől
lett intézményünk székhelyiskolája
  a volt
Laky Demeter Általános Iskola.

 

  2. Küldetésnyilatkozat

  A legfontosabb célunk, hogy a Család Általános Iskola és Alapfokú
  Művészetoktatási Intézmény
egy jól működő intézmény legyen.
  Tantestületünk
a tevékenysége során fontos feladatának tartja a 6-14 éves
  korú gyermekek személyiségfejlesztését,
jó színvonalú nevelését-oktatását.
  Az iskolai életünk
szervezése során szoros egységnek tekintjük a tanórai
    és a tanórán kívüli tevékenységek összehangolását.Küldetésünknek tekintjük,
  hogy gyermekeink megismerjék
és gyakorolják a krisztusi tanítást,
  az ortodox vallási
gyakorlat formáiban ismerjék fel e tanítás lényegét.
     A tanulásszervezés során fontos feladatunknak tekintjük a hit- és
  erkölcsoktatást, tehetséggondozást,
a művészeti nevelést és a
  felzárkóztatást.
Tanulóinkat folyamatosan készítjük fel az információs
     társadalom új igényeire és szükségleteire: számítógép használat,
  idegennyelvtudás,
könyvtárhasználat, hiszen állandó önművelés nélkül ma
  már nem boldogul senki a mindennapi
életben. Ehhez szorosan kapcsolódó
  elkötelezettségünk,
hogy tanítványainkat a káros szenvedélyek nélküli
     egészséges életmódra neveljük, amelyben a szabadidő hasznos eltöltése
  is fontos szerepet kap. Az új
értékek és kihívások mellett fontosnak
  tartjuk
a lakóhelyhez való kötődés kialakítását, valamint olyan viselkedési
  formák kialakítását, amelyekben
a keresztény hit, a fegyelem, segítőkészség,
 
udvariasság, idősek tisztelete szerepet kap.

  Pedagógiai programunkat a Nemzeti Alaptantervre építettük a helyi igények
  (fenntartó, szülők, tanulók)
és a lehetőségek figyelembevételével, hogy
  reális és megvalósítható legyen.

     Mindannyian érzékeljük az utóbbi években, hogy a társadalom fokozott
  mértékben differenciálódott. Növekszik a hátrányos helyzetű,
  veszélyeztetett gyerekek száma, felborulnak a normális értékrendek.

  A tanév eleji felmérés alapján székhelyiskolánk tanulónak 21%-a
  hátrányos helyzetű, 8%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A családok
  életstílusa, kulturális szintje és anyagi helyzete egymástól nagymértékben
  eltér. A diákok egy része olyan családi modellt hoz, melyből hiányzik az
  anyai, vagy az apai minta, ahol kevés a gyerekre fordított idő,
  hiányzik a keresztény értékrend.

  A vallásgyakorlat egyes területeire az iskolának fokozatosan kell
  bevezetni azon diákjainkat, akiket a szülők azért írattak be az iskolába,
  hogy hitüket megismerjék, illetve abban növekedjenek.


  Tudatosan törekszünk a tanulók szüleivel való tartalmas, kölcsönös
  információn alapuló kapcsolattartásra. Mindent elkövetünk, hogy
  megszüntessük az esélyegyenlőtlenségeket, megakadályozzuk a lemorzsolódást,
  s hogy teret adjunk a gyermeki önállóság, a kreativitás, az egyéni értékek
  és képességek kibontakoztatására.
  

  Biztosítjuk, hogy minden tanulónk stabil alapkészségekre építhesse további
  tanulmányait. Módszertani megújulással, az órák minden percének alapos
  megtervezésével kívánjuk elérni, hogy felvehessék a versenyt kortársaikkal
  városi, megyei és országos szinten egyaránt.

  Munkánk során számítunk a gyerekek, szülők, fenntartó, vagyis az iskola
  partnereinek támogatására, és segítő véleményére intézményünk működésével
  kapcsolatban.

  Alapvető célunk, hogy a nevelés-oktatási feladatainkat hitünkre alapozva
  magas színvonalon végezzük, amelyhez folyamatosan keresni fogjuk az új és
  hatékony módszereket, megoldásokat.

  3. A pedagógiai program törvényi háttere

 •   1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.
 •   11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a közoktatási intézmények működéséről.
 •   243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról.
 •   17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról.
 •   27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás         
 •    követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról.
 •   28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról.
 •   2/2005. (III. 1.) OM. rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek
 •    óvodai nevelésének és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
 •    oktatásának irányelvei kiadásáról.
 •   Egyházi törvény
 •   A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a
 •   2002. évi IX. tv.
 •   Alapító okirat

   A Közoktatási Törvény 48.§-ban az iskolai Pedagógiai programot két
   nagy részre tagolja:

                                                    NEVELÉSI PROGRAM
                                                    HELYI TANTERV

   „ A nevelési program és a helyi tanterv természetesen a továbbiakban
   is szoros egységet alkot. A nevelési programban kitűzött célokat
   elsősorban a tanítás-tanulás folyamán a helyi tanterv megvalósításával
   éri el az iskola.”

 

  4. Az intézmény működésének alapdokumentuma: az Alapító okirat

    1. Az intézmény neve:     Család Általános Iskola és
                           Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

       Székhelye:               8373 Rezi, Iskola u. 2. 

    2. Az intézmény alapítója:   Keszey Tivadar     
                              
egyéni vállalkozó 
                                                                                   

                          8360 Keszthely, Dózsa Gy. u. 7/a

    3. Az intézmény fenntartója: Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –    

                                    Magyarországi Orthodox Exarchátus  

       Székhelye:                     1015 Budapest, Toldy u. 60.                                              

    3.1. Az alapító az intézmény fenntartói és alapítói jogát az
         1993. évi LXXIX. tv.102. § (9) a./ pontja alapján 2009. augusztus 31.
         hatállyal a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi
         Orthodox Exarchátus-ra (székhelye: 1015 Budapest, Toldy u. 60.)
         ruházza át.

    4. Az intézmény felügyeleti szerve: Mindenkor illetékes főjegyző

    5. Az intézmény működési (beiskolázási) területe: Országos.  

    6. Az intézmény jogállása: A közoktatásról szóló 1993. évi
       LXXIX. Tv. 37. §. (1) alapján jogi személy.

    7. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, amelynek intézményegysége

                            általános iskola és alapfokú művészetoktatási
                                              intézmény     

                                                                 OM azonosító: 037492

    8. Az intézményben az évfolyamok száma:

              általános iskola: 8 évfolyam

       alapfokú művészetoktatás évfolyamai:    

      táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet ágazatokon: 

               - előképző:             2 évfolyam

               - alapfok:              6 évfolyam

               - továbbképző:          4 évfolyam  

      zeneművészet ágazaton:

               - zeneóvoda

               - előképző:                2 évfolyam                             

               - hangszeres előkészítő:   1 évfolyam

               - hangszeres képzés:       6 évfolyam

               - hangszeres továbbképzés: 4 évfolyam

     9. Az intézmény székhelyén, telephelyein és tagintézményében

        az oktatás munkarendje: nappali

    10. Az intézmény alapfeladatai:

        Szakágazat: 8520 –  Alapfokú oktatás 

    11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:    

    8520111     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
                oktatása alsó tagozaton (1-4. évfolyam).

    8520211     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
                oktatása felső tagozaton (5-8. évfolyam).

    8520121     Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
                (enyhe fokban: mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült,
                értelmi fogyatékos, valamint autista) nappali rendszerű
                nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).

    8520221     Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
                (enyhe fokban: mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült,
                értelmi fogyatékos, valamint autista) nappali rendszerű
                nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).

    8559111     Általános iskolai napközi otthoni nevelés.
                                     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
                iskolaotthonos nevelése, oktatása.

                Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képesség
                kibontakoztató nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.

                Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált
                nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.

    8559141     Általános iskolai tanulószobai nevelése.

    8559151     Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
                tanulószobai nevelése.

    8559121     Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése,
                oktatása.

    8520211     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
                képességkibontakoztató nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon.

                Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
                oktatása emelt szintű oktatása.

                Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált
                nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon.

   8520311     Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágon.

   8520321     Alapfokú művészetoktatás táncművészet, képző- és iparművészet,
               szín- és bábművészet ágakon.

   9312041     Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.

   8690421     Ifjúság-és egészségügyi gondozás.

   9101231     Iskolakönyvtári szolgáltatás.

   4799011     Közreműködés a tankönyvellátásban.

   5629131     Iskolai intézményi étkeztetés.

               Intézményben rászorultság alapon szervezett étkeztetés 100%-os
               normatív térítési díj-kedvezményre jogosult gyerekek szervezett
               intézményi étkeztetése.

 

   11. Az intézmény kiegészítő tevékenysége

 

   8901111     Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
               tevékenységek és programok.

   8901151     Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű
               gyermekek, fiatalok részére.

   9001211     Zeneművészeti tevékenység.

   9001221     Táncművészeti tevékenység.

   8559313     Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás.

   8559323     Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás.

               Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

      Viselkedési, beilleszkedési és magatartási zavarral, valamint
      tanulási nehézségekkel és tanulási zavarral küzdő (diszlexiás,
      diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók rehabilitációs foglalkozása.

 

   12. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs.

   13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog:

       Keszey Áron, Keszey Borbála, Keszey Vajk, Keszey Zsombor,
       Keszey Tivadar, Molnár Zsuzsanna

         8360 Keszthely, Dózsa Gy. u. 7/A.

       Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox
                                           Exarchátus

         1015 Budapest, Toldy u. 60. 

       Aranyszil Nonprofit Kft.

         8360 Keszthely, Hunyadi u. 3.

       Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület

         8360 Keszthely, Kossuth u. 69.

       Zalaszántó Község Önkormányzata

         8363 Zalaszántó, Fő u. 50.

       Alsópáhok Község Önkormányzata

         8394 Alsópáhok, Fő u. 65.

       Rezi Község Önkormányzata

         8373 Rezi, Kossuth L. u. 35.

       Dr. Aikelin Zsófia

         8360 Keszthely, Nyárfa u. 15.

       Alsógödi Római Katolikus Egyházközség

         2131 Göd, Pesti út 73.

       Zala Megyei Közgyűlés

         Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

        A fenntartó bocsátja rendelkezésre a működés megkezdéséhez szükséges
        vagyont. Az ingó és
ingatlan vagyont a tulajdonos jóváhagyása nélkül
       
megterhelni és  elidegeníteni nem lehet.

   14. A tevékenység jellege:

        Önállóan működő és gazdálkodó

   15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

       Az intézmény élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll.
       Az intézmény igazgatója felett a fenntartó gyakorolja a munkáltatói
       jogokat.

       Az intézmény minden más alkalmazottja felett az igazgató gyakorolja a
       munkáltatói jogokat.

 

   16. Az intézmény képviseletére jogosult

       Az intézmény igazgatója és az általa meghatalmazott személyek.

   17. Az intézmény telephelyei

        8360 Keszthely, Hunyadi u. 3.

        8360 Keszthely, Kossuth L. u. 69.

        8353 Zalaszántó, Fő u. 1. ( Gersei Pethő ÁMK Általános Iskolája
                                   
épületében.)

        8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4.(Művelődési Ház épületében.)

        8373 Rezi, Arany János u. 1.(Művelődési Ház épületében.)

        8360 Keszthely, Zöldmező u. 2.(Zöldmező Utcai Általános Iskola,
                           Diákotthon és Speciális Szakiskola épületében.)

        8360 Keszthely, Nyárfa u. 15.(Dr. Aikelin Zsófia magánrendelője
                                      épületében.)

 

   18. Az intézmény tagintézménye

        2131 Göd, Pesti út 73. (Alsógödi Római Katolikus Egyházközség
                                épületében.)

   19. Alapfokú oktatás a székhelyen:

        8373 Rezi, Iskola u. 2.

       Általános iskola: 200 fő

       Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves
                                      tanszakokon): 60 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Rezi Község Önkormányzata

                                             8373 Rezi, Kossuth L. u. 35.

       Felvehető maximális létszám: 260 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

   20. Alapfokú oktatás az intézmény telephelyein:

       8360 Keszthely, Hunyadi u. 3.

       Általános iskola: 68 fő

       Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág: 210 fő 

       Zeneművészeti ág tanszakai: zongora, hegedű, magánének, gitár, klarinét,
       furulya, trombita, tenorkürt, szolfézs, zenetörténet, kamarazene népi
       furulya, népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, duda, tekerőlant, citera,
       népi ének, népi kamarazene.

       Felvehető maximális létszám: 278 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

       Az ingatlan tulajdonosai: Keszey Áron, Keszey Borbála,
                                 Keszey Vajk István, Keszey Zsombor
                  8360 Keszthely, Dózsa Gy. u. 7/a sz. alatti lakosok

       Az ingóságok tulajdonosa: Aranyszil Nonprofit Kft.
                                 8360 Keszthely, Hunyadi u. 3.

                                 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 69.

       Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 300 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Bethlen Gábor Honvéd
                                                kulturális Egyesület

                                    8360 Keszthely, Kossuth L. u. 69.

       Felvehető maximális létszám: 300 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

                                    8353 Zalaszántó, Fő u. 1.

       Szín- és bábművészet ágazat (színjáték alapismeretek, színjáték
                                    tanszakokon): 30 fő

       Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 100 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Zalaszántó Község Önkormányzata

                                                8363 Zalaszántó, Fő u. 50.

       Felvehető maximális létszám: 130 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

                                   8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4.

       Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves
                                      tanszakokon): 40 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Alsópáhok Község Önkormányzata

                                                 8394 Alsópáhok, Fő u. 65.

       Felvehető maximális létszám: 40 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

                                  8373 Rezi, Arany János u. 1.

       Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 60 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Rezi Község Önkormányzata

                                              8373 Rezi, Kossuth L. u. 35.

       Felvehető maximális létszám: 60 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

                                  8360 Keszthely, Zöldmező u. 2.

       Képző- és iparművészet ágazat (festészet, grafika, kézműves
                                      tanszakokon): 20 fő

       Táncművészet ágazat (néptánc tanszakon): 40 fő

       Szín- és bábművészet ágazat (színjáték alapismeretek, színjáték
                                     tanszakokon): 40 fő

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Zala Megyei Közgyűlés

                                       8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

       Felvehető maximális létszám: 100 fő

       Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

                                       8360 Keszthely, Nyárfa u. 15.

       Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: dr. Aikelin Zsófia

                                       8360 Keszthely, Nyárfa u. 15.

   21. Alapfokú művészetoktatás a tagintézményben:

                     2131 Göd, Pesti út 73.

      - Zeneművészeti ág: hegedű, fuvola, zongora, magánének, gitár, gordonka,
        szolfézs, zenetörténet, kamarazene; népi hegedű, duda, népi ének, népi
        furulya, népi kamarazene: 120 fő

      Az ingatlan és az ingóságok tulajdonosa: Alsógödi Római Katolikus
                                                   Egyházközség

      Felvehető maximális létszám: 120 fő

                                   2131 Göd, Pesti út 73.

      Kiegészítő tevékenységek: szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.

 

    22. Felvehető maximális tanulólétszám: 1288 fő

        Általános iskola: 268 fő

        Alapfokú művészetoktatás: 1020 fő

      Művészeti áganként:

      Zeneművészet: 330 fő

      Táncművészet: 500 fő

      Képző- és iparművészet: 120 fő    

      Színművészet- és bábművészet: 70 fő

 

      Záradék:

       A jelen alapító okirat célja, hogy az eredetileg Család Iskola,
       Család Óvoda és Zeneiskola néven 1994-ben kelt jelen alapító okirat
       szövegét a 2009. június 24-ig alkalmazott időközi módosításokkal
       együtt egységes szerkezetbe foglalja.

       A jelen okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekre az 1993. évi
       LXXIX. tv., annak módosításai és végrehajtási rendeletei, valamint
       a vonatkozó egyéb jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Működési
       Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

       Az intézményt a Zala Megyei Önkormányzat Főjegyzője veszi
       nyilvántartásba az alapító okirat aláírásának napjára visszamenő
       hatállyal.

       Az alapító kötelezettséget vállal, hogy a jelen alapító okiratot
       legkésőbb az aláírástól számított 30 napon belül a főjegyzőnek
       nyilvántartásba vétel céljából beterjeszti.

 

       Keszthely, 2010. május 12-én.

 

 

                                               Kalota József

                                 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –

                                      Magyarországi Orthodox Exarchátus

                                         1015 Budapest, Toldy u. 60.

 

    5. Intézményünk elvárásai keresztény iskolaként 

     Az egyház, mint az iskola fenntartója tudatában van annak, hogy egy
     már működő intézményt vett át, pedagógusokkal és tanulókkal együtt.
     Ezért tiszteletben tartja mindenkinek a személyes meggyőződését.

     Keresztény iskolának azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes
     egyházi hatóság vagy bejegyzett egyházi jogi személy tart fenn,
     vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el.
     A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a
     Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox
     Exarchátus saját közoktatási intézményének ismeri el.

     A keresztény iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van.
     "Az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az
     embert." Minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és
     megfelelő erkölcsi hátérrel kell átadni.

     A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy
     megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a
     természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, megismerjék
     önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a
     középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe.


    Erkölcsi elvárások a pedagógusoktól

    A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat.
    Üdvösségre nevelünk. Minden más ezután következik. A pedagógus
    nyitott legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe
    és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás,
    amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy
    önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak
    vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is.
    Tudatában kell lennie annak, hogy saját életpéldájával nevel.


    Erkölcsi elvárások a diákoktól

    Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és
    felelős tudásra irányuló tevékenységét, és ezt tudatosan ne
    akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.
    Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megismertetjük vele a
    kereszténység alapelveit, megszerettetjük vele a csöndes
    szemlélődést a természetben, értékes irodalmat, műalkotást, zeneművet
    adunk a kezébe.

 

    Erkölcsi ajánlások a szülőknek

    Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét.
    A szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola keresztény jellegét,
    ne neveljenek, tegyenek az iskola ellen, az iskolával kapcsolatos
    problémáikat az érintettekkel beszéljék meg.