Bejelentkezés

Munkaterv
Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

MUNKATERV

2009/2010. Tanév
Összeállította: Keszey Tivadar
                        IntézményvezetőTARTALOM

I. Éves célkitűzések és feladatok                                                                        3. oldal
     1. Helyzetelemzés                                                                                            3. oldal
     1.1. A 2009/2010. Tanév létszámadatai                                                         3. oldal
             Általános Iskola                                                                                         3. oldal
             Művészetoktatás                                                                                     4. oldal
     1.2. Személyi feltételek                                                                                    5. oldal
     1.3. Tárgyi feltételek                                                                                       6. oldal
    
     2. A 2009/2010. Tanév célja, kiemelt feladatai                                              7. oldal
     2.1. Kompetenciák fejlesztése                                                                        7. oldal
     2.2. A tanulók magatartásának, fegyelmi helyzetének javítása                   7. oldal
     2.3. Hit- és vallásoktatás                                                                                 7. oldal
     2.4. Ökoiskola                                                                                                   7. oldal
     2.5. Nem szakrendszerű oktatás                                                                    7. oldal
     2.6. Pályaválasztás                                                                                           7. oldal
     2.7. Szabályzatok                                                                                             8. oldal
     2.8. Művészetoktatás                                                                                      8. oldal
     2.9. Hagyományok ápolása                                                                               8. oldal
     2.10. Erdei Iskola                                                                                              8. oldal
    
     3. A tanév rendje                                                                                               9. oldal
     3.1. A tanév, a szorgalmi idő, tanítási szünetek                                             9. oldal
     3.2. Kiemelten kezelt egyházi ünnepeink                                                         9. oldal
     3.3. Munkaszüneti napok                                                                                   9. oldal
     3.4. Tanítás nélküli munkanapok                                                                     10. oldal
     3.5. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer                                                10. oldal
     3.6. Országos kompetenciamérés                                                                  10. oldal
    
    4. Nyári táborok                                                                                               10. oldal

    5. Iskolai rendezvények, megemlékezések                                                     11. oldal

    6. Kapcsolattartás a szülőkkel                                                                         11. oldal
    6.1. Szülői értekezletek                                                                                   11. oldal
    6.2. Fogadóórák                                                                                               11. oldal
    6.3. Nyílt napok                                                                                                11. oldal
    
    7. Nevelőtestületi értekezletek                                                                      11. oldal
    
    8. Év eleji tervezési határidők                                                                        11. oldal

    9. Ellenőrzési terv                                                                                            12. oldal

II. Munkatervek                                                                                                   13. oldal
    1. Alsós munkaközösség munkaterve                                                              13. oldal
    2. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve                                               14. oldal
    3. Művészetoktatás munkaterve                                                                    16. oldal
    4. Integrált oktatás munkaterve                                                                    17. oldal
    5. Iskolai könyvtár munkaterve                                                                      19. oldal
    6. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaterve                                         21. oldal
    7. Diákönkormányzat munkaterve                                                                  24. oldal

III. Eseménynaptár                                                                                               25. oldal


I. Éves célkitűzések és feladatok

1. Helyzetelemzés

Nevelőtestületünk a 2008/2009. tanév évzáró értekezletén elemezte, értékelte az iskolában folyó nevelő-oktató munkát, annak eredményeit, hatékonyságát. A tapasztalatokat, eredményeket, hiányosságokat a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza.

A nyolc osztályos általános iskolai oktatás mellett a hitoktatásra, a művészeti nevelésre – oktatásra és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására is nagy gondot fordítunk.

1.1.     A 2009/2010. tanév létszámadatai

Általános iskola

  Alsó tagozat Felső tagozat
Székhelyintézmény Tagintézmény    Székhelyintézmény  Tagintézmény
Tanulócsoport 4 - 4 2
Napközis csoport  1 - - 1
Iskolaotthon - 2 - -
Összesen 5 2 4 3
Mindösszesen 7 7

   
Évfolyam 
 
Létszám SNI tanuló
Székhelyintézmény    Tagintézmény   Székhelyintézmény    Tagintézmény
1. évfolyam 11 6 - 1
2. évfolyam 10 - - -
3. évfolyam 7 8 - 1
4. évfolyam 13 - - -
5. évfolyam 10 8 - -
6. évfolyam  8 - 2 -
7. évfolyam  11 9 2 -
8. évfolyam  11 - - -
Összesen 81 31 4 2
Mindösszesen   112 6

  

MűvészetoktatásTelephely
 
Művészeti ág        Összesen
    Zene-
művészet
   Tánc-
művészet
Képző- és iparművészet Szín- és
bábművészet 
 
 Keszthely,
 Hunyadi u. 3.  
 38       38
 Rezi,
Iskola u. 2. 
     25    25
 Keszthely,
 Kossuth L. u. 69.
   55      55
 Zalaszántó,
  Fő u. 1. 
   20    22  42
 Alsópáhok,
 Dózsa Gy. u.4.
     12    12
 Rezi,
  Arany J. u. 1.  
   38      38
 Keszthely,
 Zöldmező u. 2.
   36  17  36  89
 Tagintézmény     
 Göd, Pesti u. 73.  94        94
Összesen 132 149 54 58 393

1.2. Személyi feltételek

Székhelyintézmény

Bene Lászlóné                                Integrált oktatás felelőse
                                                       Tagintézmény vezető            
Zubai Etelka                                   Művészeti oktatás koordinátora
Bontóné Varga Zita                       Könyvtárvezető
                                                       Alsó tagozatos munkaközösség vezetője
Jakabfi Márta                                Sportfelelős     Alsó tagozat
Németh Gyuláné                             Felső tagozatos munkaközösség vezetője
Bertáné Kövesdi Gabriella             Bázisiskolai koordinátor
                                                       Pályázatok felelőse
Rozner – Horváth Katalin              Közművelődési feladatok felelőse
                                                       Pályaválasztási felelős
                                                       Projektoktatás felelőse
Fodor Ivett                                    Alsós napközis csoport vezetője
Balázsi Viktória                             Idegen nyelv oktatásának felelőse
Rajkai András                                Sportfelelős    Felső tagozat
Bellér Ferencné                             Iskolatitkár
                                                      Tankönyvfelelős

Tagintézmény

Györey Judit                                  Molnár Zsuzsanna
Fekete Márta                                 Guth Szilvia
Molnár Teréz                                  Nagy Gyula (óraadó)
Németh Gyula (óraadó)                 Hardi Mária (óraadó)

Hitoktatók

Nacsinák Gergely András              orthodox
Kiss László                                     római katolikus
Bedy Imre                                      római katolikus
Vértesaljai József                         római katolikus
Honthegyi Zsolt                             evangélikus
Kuti Géza                                       református

Művészetoktatás

Berszánné Réthelyi Piroska                         Bertalan Zoltán (óraadó)
Czinóber Klára                                             Csiszárné Babos Andrea (óraadó)
Dóra Áron                                                     Farkasné Kiss Marietta (óraadó)
Fehér Klára                                                   Gyombolai Bálint
Gyombolainé Kinder Edit                              Hardi András
Keszey Tivadar                                            Laborfalvi Lászlóné (óraadó)
Németh András (óraadó)                             Partics Edina (óraadó)
Tóth Györgyi                                                Farkas Mihály (óraadó)
Némethné Kálmán Zsuzsanna (óraadó)       Iványi Márta

1.3. Tárgyi feltételek

Reziben a Polgármesteri Hivatal segítségével megtörtént az intézmény nyári karbantartása.

Feladatunknak tekintjük az iskola és környezetének megóvását. Ehhez a Diákönkormányzat tagjai nyújtanak segítséget.

A tanév indításához szükséges nélkülözhetetlen eszközöket a munkaközösségek javaslatai alapján szereztük be.

A tanév elején megtörtént a dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása, melyet a munkavédelmi oktatási naplóban rögzítettünk.

Szeptember első tanítási napján az osztályfőnökök munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartottak a gyerekeknek, melyről tájékoztattuk a szülőket.2. A 2009/2010. tanév célja, kiemelt feladatai

2.1. Kompetenciák fejlesztése

-    Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése.
-    Feladatok, célok meghatározása a jobb eredmény érdekében.

2.2 A tanulók magatartásának, fegyelmi helyzetének javítása

-    Kiemelt célként fogalmaztuk meg a tanulók magatartásának, a felnőttekhez, valamint egymáshoz
     való viszonyának javítását.
-    Ennek érdekében növeljük az osztályfőnökök szerepét.

2.3. Hit- és vallásoktatás

-    Diákjaink nevelése szempontjából nevelőtestületünk együttműködik a hitoktatókkal.
-    A keresztény ünnepekre méltó módon készítjük fel tanítványainkat.
-    A reggeli áhítatok alkalmával a legfontosabb események, megemlékezések a tanítási nap indításának
     lelki ráhangolódása a nyugodt légkör megteremtését fogja szolgálni.

2.4. Ökoiskola

-    Az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
     Ökoiskola címet adományozta számunkra. 2012. június 30-ig vagyunk jogosultak az Ökoiskola cím
     és logo használatára.
-    A pályázatban vállalt feladatok teljesítése a tanév folyamán kiemelt feladatunk lesz.

2.5. Nem szakrendszerű oktatás

-    5. és 6. évfolyamon szervezzük a nem szakrendszerű oktatást.
-    A nem szakrendszerű oktatás tartalmi célja, hogy lehetővé váljon az érintett tanulók körében
     azoknak az alapvető készségeknek a fejlesztése, amelyeknek az első – negyedik évfolyamon a
     kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák megalapozása fejeződött be.
-    Nem az ismeretek átadása, hanem a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly.
-    A nem szakrendszerű oktatás keretében a projektoktatás kiemelt feladata a tanévnek.
-    Az I. és II. félévi projektek ünnepélyes lezárása.

2.6. Pályaválasztás

-    A nevelőtestület minden tagjának kiemelt feladata a végzős diákok iskolaválasztásának segítése.
-    A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a 8. osztály osztályfőnökének kiemelt
     feladata.
-    A tanév rendjében meghatározott iskolai középfokú felvételi eljárásban meghatározott határidők
     pontos betartása.

2.7. Szabályzatok

-    Az átdolgozott szabályzatok megismerése, elfogadása.


2.8. Művészetoktatás

-    Iskolánk tanulói közül minél többen vegyenek részt a művészeti oktatás tagozatainak óráin, amely
      segíti a személyiség helyes irányú fejlődését.

2.9. Hagyományok ápolása

-    Az ünnepek, megemlékezések, rendezvények színvonalas lebonyolítása.

2.10. Erdei Iskola

-    A 3. és 4. osztályos tanulók részére Erdei Iskola szervezése.3. A tanév rendje

3.1. A tanév, a szorgalmi idő, tanítási szünetek

A 2009/2010. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2009. augusztus 31.(hétfő) és utolsó tanítási napja 2010. június 14. (hétfő).
A tanítási napok száma 183 nap.

Őszi szünet:       2009. október 26-tól október 30-ig tart.

Téli szünet:        2009. december 23-tól 2009. december 31-ig tart.

Tavaszi szünet:    2010. április 2-től 2009. április 6-ig tart.

A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart. 2010. január 22-ig értesítjük a tanulókat, illetőleg a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

3.2. Kiemelten kezelt egyházi ünnepeink

 Hónap  Ünnep   
 Szeptember 8.     Kisboldogasszony   
 Szeptember14.  Szent Kereszt felmagasztalása 
 Szeptember 29.  Szent Mihály arkangyal 
 November 11.  Szent Márton püspök
 December 6.  Szent Miklós püspök  
 December 8.  Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
 December 13.  Szent Luca  
 December 25. 26.  Karácsony
 Január 6.   Vízkereszt
 Február 2.  Gyertyaszentelő Boldogasszony 
 Február 16.  Húshagyókedd   
 Február 17.  Hamvazószerda
 Február 21.  Nagyböjt 1. vasárnapja  
 Március 25.   Gyümölcsoltó Boldogasszony  
Március 28.  Virágvasárnap
Április 1.   Nagycsütörtök  
Április 2.  Nagypéntek 
Április 3.   Nagyszombat
Április 4.  Húsvétvasárnap
Április 5.  Húsvéthétfő
Április 11.  Fehérvasárnap 
Május 13.  Áldozócsütörtök
Május 23.  Pünkösd
Május 24.   Mária az egyház anyja 
Május 30.  Szentháromság 
Június 6.  Úrnapja   
Június 11.  Jézus Szent Szíve
Június 24.  Szent Iván

     
3.3. Munkaszüneti napok

Hónap Ünnep
Október 23.  Nemzeti Ünnep
November 1.  Halottak Napja
Március 15.  Nemzeti Ünnep
Április 5.  Húsvét
Május 1.  A Munka Ünnepe
Május 24.  Pünkösd
Augusztus 20.  Szent István Ünnepe


  
3.4. Tanítás nélküli munkanapok

Hónap    Esemény
Október   Projektnap
Február  Farsang
Május
 Madarak Fák Napja
(Diákönkormányzat 
 szervezésében)
Május   Tanulmányi kirándulás
Június  Gyermeknap

 
  
3.5. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer

2009. október15-ig felmérjük azon első osztályos tanulókat, akiknél a tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 2009. október 31-ig jelentjük az érintett tanulók létszámát az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságának. Az érintett tanulóknál a vizsgálatot 2009. december 11-ig végezzük el.


3.6. Országos kompetenciamérés

A 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés időpontja 2010. május 26. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az  érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.
A méréshez szükséges adatokat 2009. november 27-ig küldjük meg a Hivatalnak.


4. Nyári táborok

Június               Képzőművészeti alkotó tábor        Zubai Etelka
Augusztus        Vártábor                                         Nevelőtestület tagjai5. Iskolai rendezvények, megemlékezések

Időpont Rendezvény
2009. augusztus 29.  Tanévnyitó ünnepély
2009. október 6.  Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról
2009. október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról
2010. március 15. Megemlékezés az 1848-as forradalomról
2010. június 19. Ballagás, Tanévzáró ünnepély

  

6. Kapcsolattartás a szülőkkel

6.1. Szülői értekezletek

Szeptember 2.            1-8. osztály
Január    első hete         8. osztály
Január 25.                   2-7. osztály
Május    12.                 1-8. osztály

6.2. Fogadóórák

November 18.
Április 14.

6.3. Nyílt napok

Április 12. Alsó tagozat
Április 13. Felső tagozat


7. Nevelőtestületi értekezletek

Tanévnyitó értekezlet            2009. augusztus 26.
Tanévzáró értekezlet            2009. június 23.
Munkaértekezlet                    Szerdai napokon


8. Év eleji tervezési határidők

Augusztus 31. Első tanítási nap. Az első két órában osztályfőnöki óra
Szeptember 7.  Naplók felfektetése, bizonyítványok beszedése, elhelyezése
Szeptember 7. Helyiségleltárak felvétele, szakleltárak kiegészítése, tantermek, folyosók dekorálása
Szeptember 14. Munkatervek leadásának határideje
Szeptember 14. Tanmenetek, foglalkozási tervek leadásának határideje.
Szeptember 15. Szakköri foglalkozások indítása

  
9. Ellenőrzési terv

Az ellenőrzés területe Az ellenőrzésért felelős Szempontsor Beszámolás ideje Informált
Művészeti oktatás Adminisztrációs tevékenység, térítési díj  Bene Lászlóné
Zubai Etelka  
Adminisztráció,
Dokumentumok, nyomtatványok ellenőrzése.
2010. január
2010. június
Nevelőtestület
Munkaközösségek munkájának működése Bene Lászlóné
Bontóné Varga Zita
Németh Gyuláné   
Működés a mindennapi gyakorlatban.  2010. január
2010. június 
Nevelőtestület
Integrált oktatás  Bene Lászlóné  Adminisztráció.
Szakvéleményékben leírtak betartása.  
2010. január
2010. június
Nevelőtestület
Hittan órák    Bene Lászlóné Adminisztráció
Tartalmi munka
2010. január
2010.június   
Nevelőtestület
Pályaválasztás Bene Lászlóné Rozner-Horváth Katalin A helyes iskolaválasztás
Határidők betartása Adminisztráció   

2010. február
Nevelőtestület
Tanórán kívüli foglalkozások Bene Lászlóné Adminisztráció.
Tartalmi munka. 
2010. január
2010. június
Nevelőtestület
Ifjúságvédelmi feladatok Bene Lászlóné
Rozner-Horváth Katalin 
Adminisztráció.
A családgondozóval való kapcsolattartás.   
2010. január
2010. június
Nevelőtestület
Iskolai étkeztetés Bene Lászlóné Kulturált étkezés 2010. január
2010. június
Nevelőtestület
Félévi és év végi adminisztrációs munka  Bene Lászlóné Adategyeztetések, formai követelmények, archiválás 2010. január
2010. június
Nevelőtestület


    

II. Munkatervek

1. Alsós munkaközösség munkaterve

Összeállította: Bontóné Varga Zita

Célok, feladatok

•    Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére (a családi és az
     óvodai nevelés eredményeire alapozva).
•    Az alapkészségek elsajátítása minél magasabb fokon: a logikus gondolkodás, az értő olvasás, az
      íráskép fejlesztése. A tanulók önművelésének alapozása, kreativitásának, kitartásának fejlesztése.
•    A lemaradó tanulók segítése, felzárkóztatása differenciált osztálymunka alkalmazásával.
•    A tehetséges tanulók kiemelése (szakkörön, levelezős és tanulmányi versenyen való részvételük
     ösztönzése).
•    A logopédus munkájának segítése.
•    Szöveges értékelés készítése félévkor az 1-4. osztályban, év végén az 1-3. osztályban.
•    Átmenet megkönnyítése az óvodából az iskolába (közös programok; óvónők, óvodások látogatása az
     iskolában; tanítók látogatása az óvodában), a 4. osztályból az ötödikbe.
•    Diagnosztikai mérés az 1. osztályban.
•    Színházlátogatás, tanulmányi kirándulás szervezése.
•    A környezeti nevelés eredményesebbé tétele – Erdei iskola szervezése a 3-4. osztályban.
•    Helyesírási tanulmányi verseny szervezése a környékbeli iskolák 1-4. osztályos tanulóinak.
•    A tanulók községi és iskolai rendezvényeken való aktív részvételének segítése.

Időpont Munkaközösségi foglalkozások témái
Augusztus Tantermek dekorálása
Szeptember Munkaterv készítése. Újságok rendelése, levelezős versenyek meghirdetése. Színházlátogatás megszervezése
Október DIFER 1. o.
November Az év eleji felmérések eredményeinek megbeszélése, hiányosságok pótlására tervkészítés
December Ünnepi készülődés
Január Szöveges értékelés, aktuális témák
Február A félév értékelése
Március Tanulmányi kirándulások, erdei iskola
Április Helyesírási verseny megszervezése: versenykiírás, feladatlapok készítése
Május   Látogatás az óvodában, óvodások az iskolában
Június  Az éves munka értékelése

 
 
2. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Összeállította: Németh Gyuláné

1. A tanév kiemelt nevelési területei

1. 1. Erkölcsi nevelés

Tanulóink nagy része nem ismeri, nem alkalmazza a társas együttélés szabályait.  Tiszteletlenek felnőttekkel, társaikkal egyaránt. Csúnya, trágár beszéd megszokott náluk.

Feladatok
•    Következetesen alkalmazzuk a Házirend előírásait!
•    Szembesítsük az erkölcsi normákat és szabályokat a diákok elveivel. A hatékonyság feltétele a tanár és
     diákok közti folyamatos dialógus.
•    Szülői példa az elsődleges, így minden fórumom kérjük segítségüket!
 
1. 2. Munkára nevelés

Feladataink a munkára nevelés terén
•    Minél több tanulót vonjunk be a többletfeladatok vállalásába, végzésébe!
•    Hetesek, ügyeletesek, felelősök munkájának értékelése következetesebb, jobb legyen!
•    A tanulók védjék az iskola berendezéseit, óvják a fákat, virágokat!
•    Vegyék észre, ha valamiben segíteni tudnak szüleiknek!
•    Jobb motiválással el kell érni, hogy ne csak akkor végezzék el a feladataikat, ha ellenőrzik őket!
•    Ismerjék meg a munka különféle anyagát, fajtáit, eszközeit!

1. 3. Egészségnevelés

A faluban a nyáron több lakost kikérdeztek a rendőrök drog birtoklással, fogyasztással kapcsolatban.  A felsős tanulók valamilyen szinten hallottak róla, foglalkoztatja őket ez a téma. Ezért fontos, hogy osztályfőnöki órákon beszéljünk a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, drogról, 8. osztályban az Aids-ről is.

Feladataink
•    Külső előadó meghívása órára.
•    Drámafoglalkozáson vegyenek részt a gyerekek!
•    Plakát készítése.

1. 4. Környezetvédelemre nevelés

•    Az ÖKO iskola program keretén belül ismerkedjenek meg az energiagazdálkodás, szelektív
     hulladékgyűjtés formáival!
•    Lássák, hogy az ember és a természet harmonikus kapcsolatban lehet.
     Túrák, kirándulások szervezése a környék értékeinek felderítésére.2. Megbeszélések időpontjai, témái

Hónap Téma
Szeptember Munkaközösségi munkaterv összeállítása.
Osztályfőnöki munkatervek elkészítése.
Január A szülői értekezlet témájának a megbeszélése.
Április Környezetvédelmi vetélkedő összeállítása


3. Az osztályfőnökök fontosabb feladatai

•    Foglalkozási tervek elkészítése
•    Szociometriai mérés elkészítése, értékelése
•    Külső előadóval szervezett osztályfőnöki órák előkészítése
•    Pályaválasztási kiállítás megtekintése 7-8.o.
•    Félévi értékelés, továbbtanulással kapcsolatos teendők végzése
•    Tanulmányi kirándulások, nyári táborok előkészítése
•    Lehetőség szerint részvétel pedagógiai témájú konferencián, továbbképzésen, előadáson.3. Művészetoktatás

Összeállította: Keszey Tivadar

Az intézményben folyó művészetoktatás egy tagintézményben, Gödön, és több telephelyen,
 - Keszthely, Rezi, Zalaszántó, Zalavár és Alsópáhok – folyik.

Tanszakai
-    Zeneművészet
-    Táncművészet
-    Képző- és iparművészet
-    Szín- és bábművészet

A tanév munkarendjéhez igazodva évenként legalább három alkalommal munkaértekezleten beszélik meg a legfontosabb feladatokat.

Tanév eleji megbeszélés

-    Létszámok egyeztetése.
-    Naplók felfektetése, vezetése.
-    Törzskönyvek, Beírási naplók bejegyzéseinek egyeztetése.
-    Szervezési munkák, éves programok megbeszélése a tanszakoknak megfelelően.

Félévi értekezlet

-    A tanszakok megbeszélése a félévi vizsgákat illetően.
-    Közös kiállítások, programok egyeztetése.

Tanév végi munkaértekezlet

-    Vizsgajegyzőkönyvek leadása.
-    Bizonyítványok, törzslapok megírása a Beírási naplóval egyeztetve.
-    Az év végi vizsgák időpontjának tanszakonkénti egyeztetetése.

Tanév végi értekezlet

-    Az évi munka értékelése.4. Integrált oktatás munkaterve

Összeállította: Bene Lászlóné

Intézményünk kizárólag integrált nevelés és oktatás formájában érzékszervi és testi fogyatékos gyermekek alapfokú oktatását is felvállalta. Ezek a tanulók egyéb szellemi sérülést nem hordoznak, részükre a szakértő egészségügyi bizottságok kis létszámú osztályközösséget javasolnak.

•    Az integráció formája teljes integráció, a sajátos nevelési igényű tanulók nem alkotnak külön csoportot,
     életkoruknak és osztályfokuknak megfelelő csoportban tanulnak.
•    Óratervünk változatlan. A kötelező órai foglalkozások a minden tanuló számára kötelezően teljesítendő
     óraszámot tartalmazzák.
•    Az integráció megvalósulásának szintje a „befogadás, inklúzió.
•    Ennek alapja az egyéni differenciálás.

A fejlesztésben résztvevő tanulók mindegyikére a Szakértői Bizottság, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében megfogalmazottak figyelembevételével egyéni fejlesztési tervet készítünk.

Ennek megfelelően törekedni kell:

•    A tananyag változatos feldolgozására.
•    A teljesítményszintek széles sávjának elfogadására.
•    A tanulók sokoldalú tevékenykedtetésére.
•    Az egyéni tanulási stílus és ütem figyelembe vételére.    
•    Az együttműködő tanulás (csoport, pármunka, kooperatív tanulási technikák) kialakítására.
•    A tananyag differenciált feldolgozására.
•    A tanítási órák kiemelt módszere a differenciálás, a tanulók egyéni képességeit és követelményeit
     figyelembe véve.

A differenciálás területei:

•    Célok, követelmények.
•    A tananyag tartalma.
•    Alkalmazott tanulási módszerek.
•    Tanulásirányítás, óraszervezés.
•    Egyéni fejlesztő foglalkozások.
•    Csoportfoglalkozások.

A foglalkozások a tanulók egyéni képességeinek, fejlesztési követelményeinek figyelembe-vételével történnek.
A foglalkozások célja: személyre szabott szakszerű segítségnyújtás.

A kötelező tanórákon és speciális foglalkozásokon a tananyag elsajátítására, annak módszereire, a tanuló értékelésére vonatkozó szakvéleményeket, javaslatok a mérvadók.


A fejlesztésben résztvevő tanulók létszáma

Évfolyam Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye
Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság
1. évfolyam - 1 tanuló
3. évfolyam - 1 tanuló
5. évfolyam 1 tanuló  -
6. évfolyam 1 tanuló 2 tanuló
7. évfolyam 2 tanuló 2 tanuló
Összesen 4 tanuló 6 tanuló

       

A tanév feladatai

•    Fejlesztő foglalkozások szervezése.
•    Egyéni fejlődési lapok felfektetése.
     Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján:
     Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló (353).
     Munkanapló az ellátásról (354).
     Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleménye alapján:
     Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap – külív, belív (356, 357)
•    Egyéni fejlesztési tervek összeállítása, megbeszélés az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
•    Szintfelmérések.
•    Új tanulók esetében a jelentkező tanulási nehézségek megbeszélése, szükség esetén vizsgálat
     kezdeményezése.
•    Felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése.
5. Iskolai könyvtár munkaterve

Összeállította: Bontóné Varga Zita

A könyv- és könyvtárhasználat tananyaga a magyar nyelv és irodalom és az informatika tantárgy óráiba épül be, de valamennyi tantárgy tananyagához kapcsolható, a megszerzett ismeretek minden tantárgynál használhatóak.

4.1. Célok

•    A könyvek és könyvtárak iránti érdeklődés felkeltése, és szinten tartása.
•    Az olvasás megszerettetése és igénnyé alakítása.
•    Felkészíteni az önálló ismeretszerzésre.
•    Felismertetni a tanulókkal, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása segíti őket
     valamennyi tudományág megismerésében.
•    A különböző információhordozók megismertetése.
•    Az önálló ismeretszerzés alapjainak elsajátíttatása.
•    Az önálló gondolkodás, a kreativitás, a lényeglátás fejlesztése.
•    Megismertetni és elsajátíttatni a könyvtári viselkedés helyes szabályait.

4.2. Alapvető ismeretek és tevékenységek

1–4. évfolyam

Ebben az időszakban a könyvtár globális megismerése a cél, a könyvtári ismeretek tapasztalati, élményszerzésen alapuló elsajátítása jellemző. Mind az anyanyelvi képzésben, mind a többi ismeretterületen (környezetismeret, matematika, rajz és vizuális kultúra stb.) nagy szerepe van a játéknak, szerepjátéknak, a mesének, az érzelmi megközelítésnek, a vizuális és verbális kommunikáció összekapcsolásának, az irodalmi élmények cselekvéses megjelenítésének. Ebben az időszakban a legfontosabb a könyvtár, a könyvtárban végezhető tevékenységek megszerettetése, az elvárható viselkedési normák, használati szabályok elfogadtatása.
•    A könyvtár tereinek és főbb állományrészeinek azonosítása, mesekönyvek, gyermekkönyvek keresése
     szerző és cím szerint.
•    A főbb dokumentumfajták (könyv, folyóirat, újság, audiovizuális ismerethordozók)
     megkülönböztetése főbb jellemzői alapján.
•    Az életkornak megfelelő segédkönyvek használata.
•    Gyermekkönyvek témájának és főbb adatainak megállapítása formai és tartalmi elemeik (címlap,
     tartalomjegyzék, illusztrációk) alapján.
•    A gyermekkönyvek tartalom szerinti csoportosítása (szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom).

5. évfolyam

•    Eligazodás a könyvtár raktári rendjében (szép-, illetve szakirodalom).
•    Különböző dokumentumtípusok ismerete és használata (könyv, időszaki kiadvány:
•    sajtótermékek, évkönyv, audiovizuális ismerethordozók).
•    Segédkönyvek használata (szótár, lexikon, enciklopédia).

6. évfolyam

•    A betűrendes leíró katalógus használata.
•    A sajtótermékek (napilap, hetilap, folyóirat) ismerete.

7. évfolyam

•    A kézikönyvtár dokumentumainak ismerete és használata.
•    Egyszerűbb tantárgyi témák feldolgozása egy-két nyomtatott forrás felhasználásával.

8. évfolyam

•    A tárgyi katalógusok ismerete és használata.
•    Feladatok önálló megoldása több forrás felhasználásával.

A könyvtári órák megtartásának időpontja a tanmenetben előírtak alapján a nevelőkkel (és az óvónőkkel) történő egyeztetés alapján konkretizálódik.

4.3. Egész évben folyamatos feladatok:

•    Könyvtári dokumentumok vezetése
•    Faliújság gondozása
•    Könyvtárat érintő pályázatok figyelése
•    Videózás (házi olvasmányok)
•    Kézműves foglalkozások
•    Író – olvasó találkozó szervezése6. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Összeállította: Rozner – Horváth Katalin

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésében gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. A feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében valamennyi pedagógus közreműködik.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata

•    A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítés.
•    A tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez
     a problémáik megoldása érdekében fordulhatna.
•    Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekébe.
•    A veszélyeztető okok észlelése esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot.
•    Segíti a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját.
•    A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását
     kezdeményez.
•    Együttműködik az osztályfőnökökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőkkel, a
     diákönkormányzatot segítő tanárra.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tájékoztatási kötelezettsége

•    A tanulókat tájékoztatja: az ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán kívül igénybe
     vehető ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről, az iskolán kívüli segítő szervezetekről.
•    A szülőket értesíti: az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységéről, az iskolai és iskolán
     kívüli segítő, szakellátó szervezetekről.
•    A pedagógus kollégákat tájékoztatja: gyermekvédelmi segítő és szakellátó intézményekről.

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok     – megelőzésére
             – feltárására
            – megszüntetésére.

Prevenciós lehetőségek    
•    Személyiségfejlesztés, reális önértékelés, önbizalom kialakítása.
•    Közösségfejlesztés.
•    Egészséges életmódra nevelés.
•    Drog-prevenció.
•    Egészségügyi ellátás, egészségügyi szűrés.

Problémák okok feltárása

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a megfelelő szervezet segítségével hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat.


Okok megszüntetése

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében az iskola együttműködik a területileg illetékes szervezettel:
•    Gyermekjóléti Szolgálat
•    Családsegítő Központ
•    Polgármesteri Hivatal
•    Iskolaorvos
•    Védőnő
•    Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya
•    A gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, alapítványok.

Az iskola pedagógia munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását:
•    Differenciált oktatás és képességfejlesztés.
•    Tehetséggondozó foglalkozások.
•    Indulási hátrányok csökkentése.
•    Felzárkóztató foglalkozások.
•    A pályaválasztás segítése.
•    Tanulószobai foglalkozás.
•    Iskolai étkezés lehetősége.
•    Egészségügyi szűrővizsgálatok.    
•    Egészségvédő programok szervezése.
•    A családi életre történő nevelés.
•    Drogprevenció.
•    A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek,
     szünidei programok).
•    Személyes és egyéni tanácsadás.
•    Szülőkkel való együttműködés.
•    Tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős ütemterve

Szeptember
•    Az előző évi kimutatások alapján az osztályfőnökökkel közösen felülvizsgálják a veszélyeztetett,
     halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulókat.
•    Egyeztetések a védőnővel és az önkormányzat szociális előadójával.
•    A tanulók szakköri és korrepetálási jelentekézésének segítése.

Október
•    A tanév eleji felmérések alapján megszervezni a felzárkóztatás.
•    A fejlesztő foglalkozásokon résztvevők figyelemmel kísérés.
•    Ruhagyűjtési akció.

November
•    Szülők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről.
•    Egyeztetések a védőnővel és az önkormányzat szociális előadójával.

December
•    Az osztályfőnöki órákon az egészséges életmódra nevelés.
•    Karácsonyi karitatív tevékenység.

Január
•    Családlátogatások a problémás tanulóknál.
•    Egyeztetések a védőnővel és az önkormányzat szociális előadójával.

Február
•    Adategyeztetés a félévi értesítők alapján az osztályfőnökökkel és a napközis nevelőkkel.
•    Családlátogatás a szükséges esetekben.

Március
•    Egyeztetés az óvodával a leendő első osztályosok helyzetét illetően.
•    Felzárkóztatás, segítségnyújtás lehetőségei.

Április
•    Családlátogatások szükséges esetekben.
•    Drogprevenció.

Május
•    Tanulmányi helyzet felmérése, továbbtanulás segítése.
•    Családlátogatás a szükséges esetekben.    

Június
•    Beszámoló az éves munkáról, értékelés.
•    Nyári napközi igényfelmérés, a rászorulók kiszűrése.7. Diákönkormányzat munkaterve

Összeállította:
Fodor Ivett

A diákönkormányzat célja, feladata

•    Az iskola gyermek-önkormányzati szerve.
•    Feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
•    A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
•    A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek
     segítésében, szervezésében, azok végrehajtásában
-    iskolai ügyelet
-    tisztasági verseny
-    tanulmányi munka
-    túrák, kirándulások szervezése
-    kulturális programok szervezése  (színházlátogatás, Ki Mit Tud?)
-    faliújság gondozása
-    társadalmi munka akciókat szervez (hasznos anyaggyűjtés)
-    az iskola hagyományos rendezvényeinek segítése (Farsang, Gyermeknap)
-    diákközgyűlés összehívása


A diákönkormányzat tagjainak jogai, kötelességei

•    Joga
-    Az intézmény éves programjához a gyermekek javaslatainak összegyűjtése,
-    Ajánlás a házirend összeállításában,
-    Véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét érintő valamennyi kérdésben,
-    Véleményezési joga van a tanulókat érintő pénzeszközök – közösségi jövedelmek – felhasználásában.

•    Kötelessége
-    A rendszeres részvétel a diákönkormányzat ülésein,
-    Javaslatok továbbítása,
-    Tisztségéből adódó feladatok maradéktalan ellátása,
-    Kapcsolattartás a nevelőtestülettel.

Vélemények javaslatok továbbításának fórumai

-    osztályfőnöki órán,
-    diák-önkormányzati ülésen,
-    a nevelőtestület értekezletein.

 
III. Eseménynaptár    2009/2010. tanév

Határidő    Tevékenység Felelős
Augusztus   
24. Alakuló értekezlet Igazgató
25. Pótvizsga Igazgató
26. Tanévnyitó értekezlet Igazgató
29. Tanévnyitó ünnepély Igazgató
31. Első tanítási nap. Az első két órában osztályfőnöki óra. Osztályfőnökök
Szeptember   
2. Munkaértekezlet  Igazgató
2. Szülői értekezlet 1 – 8. osztály Osztályfőnökök
6. Zarándoklat Sümegre Igazgató
6. Szüreti felvonulás Minden pedagógus
7. Naplók felfektetése, bizonyítványok beszedése, elhelyezése Osztályfőnökök
7. Helyiségleltárak felvétele, szakleltárak, kiegészítése, tantermek, folyosók dekorálása    Minden pedagógus
7. Osztályközösség szervezésének feladatai Osztályfőnökök
8. Kisboldogasszony Igazgató
14. Szent Kereszt felmagasztalása Igazgató
14. Munkatervek, osztályfőnöki foglalkozási tervek leadása Bontóné Varga Zita, Németh Gyuláné, Bene Lászlóné, Rozner-Horváth Katalin, Fodor Ivett
14. Anyakönyvek megnyitása Osztályfőnökök
14. Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása Minden pedagógus
14. Szakkörök indítása Szakkörvezetők
14. Papírgyűjtés  Osztályfőnökök
15. Útravaló Pályázat benyújtásának határideje Osztályfőnökök
21. Szent Máté apostol és evangélista Igazgató
24. Szent Gellért püspök és vértanú Igazgató
29. Szent Mihály napi vásár Osztályfőnökök
Október   
1. Statisztika elkészítése az október 1-jei állapotnak megfelelően    Igazgató
1.  Beírási napló elkészítése Bellér Ferencné
1. Zenei Világnap Igazgató
6. Megemlékezés az Aradi Vértanúk Napjáról Igazgató
8. Magyarok Nagyasszonya Igazgató
15. Statisztika elküldése Igazgató
15.  Az 1. évfolyamos tanulók felmérése a diagnosztikus méréshez Bontóné Varga Zita
18. Szent Lukács evangélista Igazgató
23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról Igazgató
31. Diagnosztikus mérésben résztvevők létszámának jelentése az OKÉV részére Igazgató


Őszi szünet 2009. október 26-től 2009. október 30-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2009. november 2. (hétfő).


Határidő   
Tevékenység   Felelős
November  
1. Mindenszentek Ünnepe Igazgató
2. Halottak Napja Igazgató
5.  Szent Imre herceg Igazgató
15.. A tanulók tankönyvigényének felmérése, ingyenes tankönyvigény felmérés Igazgató
Bellér Ferencné
18. Fogadóóra Minden pedagógus
19. Árpád-házi Szent Erzsébet Igazgató
26. Krisztus Király Igazgató
30. Szent András apostol  Igazgató
December  
6. Szent Miklós várás Osztályfőnökök
8.  Szeplőtelen fogantatás Igazgató
11. A kiválasztott első osztályos tanulók diagnosztikus mérése   Bontóné Varga Zita
13. Luca napi vásár Osztályfőnökök
14. - 21. Karácsonyi készülődés Osztályfőnökök
 


Téli szünet 2009. december 23-től 2009. december 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).


Határidő    Tevékenység    Felelős
Január  
4. A téli szünet utáni első tanítási nap Igazgató
6. Vízkereszti iskolaszentelés Igazgató
9. Urunk megkeresztelkedése Igazgató
Január első hete  Szülői értekezlet – 8. osztály Rozner-Horváth Katalin
15.  Az első félév vége  Igazgató
18. Árpád-házi Szent Margit  Igazgató
18. Félévi osztályozó értekezlet Igazgató
22. A Magyar Kultúra Napja Igazgató
22. Félévi bizonyítványok kiadásának határideje Osztályfőnökök
25.  Nevelőtestületi értekezlet – a félévi munka értékelése  Igazgató
25. Szülői értekezlet 2-8. osztály  Osztályfőnökök
Január utolsó hete I. Félévi projektek lezárása Igazgató
Január utolsó hete Óvónők látogatása az 1. osztályban Bontóné Varga Zita
Február  
1. A szülőktől beszedett 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak leadása    Rozner – Horváth Katalin
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony Igazgató
15. Tankönyvrendelés a 2010/2011. tanévre Osztályfőnökök
16. Húshagyókedd  Igazgató
17. Hamvazószerda Igazgató
19. A továbbtanulási lapok továbbítása Rozner – Horváth Katalin
20. Farsang Igazgató
21. Nagyböjt 1. vasárnapja Igazgató
26. Dolgozók szabadságolási tervének elkészítése Bellér Ferencné
 
Március
  
15. Nemzeti Ünnep Igazgató
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Igazgató
28.  Virágvasárnap Igazgató

Tavaszi szünet 2010. április 2-től 2010. április6-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. április 1.(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2009. április 7. (szerda).


Határidő  Tevékenység    Felelős
Április  
1.  Fogadóóra időpontjának megbeszélése Igazgató
1. Nagycsütörtök Igazgató
2.  Nagypéntek Igazgató
3. Nagyszombat Igazgató
4. Húsvétvasárnap Igazgató
5. Húsvéthétfő Igazgató
11.  Isteni irgalmasság vasárnapja  Igazgató
11. Költészet Napja Rozner – Horváth Katalin
12.  Nyílt tanítási nap – Alsó tagozat Igazgató
13. Nyílt tanítási nap – Felső tagozat Igazgató
14. Fogadóóra  Igazgató
30. Elsősök beíratásának határideje Bellér Ferencné
Május    
 1.  Munka ünnepe Igazgató
 10.  Madarak Fák Napja  Rajkai András
 12.  Szülői értekezlet Igazgató
 13.  Áldozócsütörtök  Igazgató
 17.  Nyílt nap az óvódásoknak  Igazgató
23.  Pünkösd Igazgató
24. Mária az egyház anyja Igazgató
26. Országos kompetenciamérés Németh Gyuláné
27. Gyermeknap Igazgató
30. Szentháromság Igazgató
31.  Szakkörök befejezésének időpontja Szakkörvezetők
31. Tanulói balesetbiztosítások megkötése Bellér Ferencné
31. Nyári táborok szervezése Igazgató
Június   
6. Úrnapja  Igazgató
11. Jézus Szent Szíve Igazgató 
14. Osztályozó értekezlet Igazgató
15. Utolsó tanítási nap Igazgató
19. Ballagás, tanévzáró ünnepély Igazgató  
23. Tanévzáró értekezlet Igazgató
    
 


Rezi, 2009. Augusztus 31.

                                                                                                                         Keszey Tivadar
                                                                                                                              igazgató