BejelentkezésCsalád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szervezeti és Működési Szabályzat


1. számú mellékletAz iskola könyvtár gyűjtőköreTartalom1 . Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység                         3. oldal

2. A gyűjtés köre                                                                                                              3. oldal

3. A gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai                                                                4. oldal

4. Gyűjtés dokumentumtípusai                                                                                        5. oldal


Az iskolai könyvtár gyűjtőköre

A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtári állományának gyűjtését az alábbiak szerint kell végezni.

1 . Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység

Az oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti állományát:

1.1. Gyűjtés köre
1.2 Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai
1.3. Gyűjtés dokumentumtípusai


2. A gyűjtés köre

A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat főgyűjtőkön és mellékgyűjtőköri szempont szerint kell gyűjteni.
Az iskola alapvető feladatainak (oktatási) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok az intézmény főgyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz kapcsolódó dokumentumok pedig a mellékgyűjtőkörbe.


A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartoznak az alábbi könyvek dokumentumok

-    lírai, prózai, és drámai antológiák,
-    klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,
-    klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei,
-    népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei,
-    nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom),
-    tematikus antológiák,
-    életrajzok, történelmi regények,
-    gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
-    nemzetiségi gyermek és ifjúsági irodalom (szépirodalom, vers),
-    általános lexikonok,
-    enciklopédiák,
-    a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és
      középszintű elméleti és történeti összefoglalói,
-    a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató- alap, - és     
     középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,
-    az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
-    hon- és helyismereti, helytörténeti kiadványok,
-    az intézményünk történetével, életével, ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos anyagok,
-    a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok,
-    a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
-    a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézi könyvek, segédletek,
-    pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek és ifjúkor lélektana,
-    tantárgyi bibliográfiák,
-    felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok,
-    iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások,
-    folyóiratok, szaklapok,
-    zenei irodalom, kották,
-    állománygyarapításához kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák,
-    oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,
-    családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
      gyűjteménye,
-    oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,
-    tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok
      gyűjteménye
-    magyar népismeret, népművészet dokumentumai

A mellékgyűjtőkörbe sorolandók mindazon dokumentumok, melyek az előzőekben felsoroltakhoz nem tartoznak, illetve azok határesetei.


3. A gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai

Az iskolai könyvtár az iskola feladataival összhangban
a.) igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül a következőket:

-    lírai, prózai, és drámai antológiák,
-    klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,
-    népköltészet, meseirodalom, azon gyűjteményes kötetei,
-    alap,- és középszintű általános lexikonok,
-    alap, -és középszintű enciklopédiák,
-    a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű
     elméleti és történeti összefoglalói, - a tananyagokhoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy
     teljesen bemutató- alapszintű segédkönyvek, történeti
-    összefoglalók, ismeretközlő művek,
-    szaktantárgyakhoz kapcsolódó alapszintű elméleti és történeti összefoglalók,
-    szaktantárgyakhoz kapcsolódó alap,- és középszintű elméleti ismeretközlő irodalom és
-    történeti összefoglalók,
-    az általános iskolában használt tantervek, óratervek tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
-    a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok,
-    a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
-    a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézi könyvek, segédletek,
-    az intézmény történetével, életével, ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos anyagok,
-    felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok,
-    iskolai könyvtár tevékenységet érintő jogszabályok, állásfoglalások,
-    oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,
-    családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok
      gyűjteménye,
-    oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,
-    tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok illetve azok
     gyűjteménye,


b.) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a dokumentumokat, anyagokat.

Az anyagok beszerzése, állománygyarapítása a pénzügyi és tárgyi, egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros, valamint az intézmény vezetőjének, szaktanárainak javaslata alapján, az intézmény vezetőjének jóváhagyásával.


4. Gyűjtés dokumentumtípusai:

A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább felsorolt dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat:
a)    könyvek és könyvjellegű kiadványok

b)    folyóirat jellegű kiadványok (periodikák)
-    pedagógiai folyóiratok,
-    tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok,

c)    egyéb dokumentumok
-    iskola és az ifjúsági szervezetek életének dokumentumai,
-    -előadások, szaktanácsadók anyagai, összegzései,
-    pedagógiai elemzések, értékelések, jelentések,
-    nyomtatványok, prospektusok, plakátok,
-    kartográfiai segédletek,
-    énekes és hangszeres zenei művek kottái

d)    audiovizuális ismerethordozók
-    képes dokumentumok: oktatófilmek, egyéb filmek, diakazetták, stb.
-    hangzó dokumentumok: magnószalagok, hanglemezek, kazetták, stb.
-    számítástechnikai ismerethordozók: CD-k, CD-Rom-ok lemezek, szoftverek, internet, stb.
-    oktató programcsomagok.