Bejelentkezés

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány Közhasznú szervezet

2009. évi Közhasznúsági Beszámoló

Keszthely, 2010. 06. 21.

Molnár Zsuzsanna

Kuratórium elnöke/elnök

 

Szöveges beszámoló

a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány szervezet 2009. évi közhasznú tevékenységéről

 

A Zala Megyei Bíróság az Apk 60.031/2000/5 számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását közhasznú szervezetté. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Főügyészség látja el.

A szervezeti munkát az 2000-ben megalakult 3 fős kuratóriumi testület felügyeli, illetve irányítja. A testületek az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan működését.

 

A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték:

 

1. számú melléklet

A szervezet a 2009. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott / folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett / keletkezett.

A szervezet 2009. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

 

2. számú melléklet

A szervezet 2009. évi tevékenysége vállalt feladatainak megfelelően folyt. Fő céljait a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt kulturális területen valósította meg. A tevékenységeket naptári bontásban mutatjuk meg.

 

3. számú melléklet

Az Alapítvány beszámolóját az alapítvány honlapján www.csaladiskola.hu címen tesszük közzé.

 

Keszthely, 2010. 06. 21.

Molnár Zsuzsanna

Kuratórium elnöke / elnök

 

Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. évben

 

A szervezet vezető tisztségviselői – az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően – semmiféle díjazásban nem részesültek.

 

Keszthely, 2010. 06. 21.

Molnár Zsuzsanna

Kuratórium elnöke / elnök

 

 

Vagyonfelhasználás eFt-ban 2009. év / célja szerinti juttatások kimutatása

 

Vagyon megjelenési forma szerint

 

Immateriális javak
Tárgyi eszközök 390
Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Bankszámla 2450
Pénztár 777
Mindösszesen 3617
Vagyon eredet szerint 3617
előző év növekedés csökkenés tárgy év záró
Saját tőke: 5872 2255 3617
Induló tőke: 100 100
Tőkeváltozás: 2064 3722 5786
Lekötött tartalék:
Célja sz. tev. eredménye 3708 5977 -2269
Váll. tev. eredménye

Rövid lejáratú kötelezettségek

22

22

0

Cél szerinti juttatások

Célja szerinti bevételek:
előző év tárgyév
Közhasznú működésre kapott támogatás: 4082 6029
- alapítói
- önkormányzattól
- központi költségvetésből 352 227
ebből 1% 352 227
- egyéb 3730 5783
Pályázati úton elnyert támogatás 435 185
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 6 15

Célja szerinti juttatások
Támogatások 65 6738
Egyéb

Jegyzőkönyv

Készült a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány Közhasznú szervezet 2010. 06. 21-én a szervezet székhelyén megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Budai Péterné
Kusztor László
Molnár Zsuzsanna

A Kuratórium tagjai megvitatták a szervezet előre megküldött 2009. évi Közhasznúsági beszámolóját és meghallgatták a Kuratórium képviselőjének szóbeli kiegészítését, melyben kitért a 2009. évi gazdálkodás nehézségeire, egyben szólt a szervezet jövőbeni terveiről.

A Kuratórium a szervezet gazdálkodásában hibát nem talált, a jelentést a törvényi előírásoknak megfelelőnek tartja, és egyhangúlag javasolja a Kuratóriumnak a beszámoló elfogadását.

K.m.f.
Molnár Zsuzsanna Budai Péterné Kusztor László
Kuratórium elnöke/elnök tag tag

Nyilatkozat

Alulírott, Molnár Zsuzsanna a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány elnöke nyilatkozom, hogy a szervezet 2009. évben 226.589 Ft költségvetési támogatást kapott, mely az SZJA 1%-ának bevétele volt. Az Alapítvány 184.600 Ft a Nemzeti Civil Alapprogramból, pályázati úton elnyert támogatásban részesült.

Keszthely, 2010. 06. 21.

Molnár Zsuzsanna


GYERMEKEINKÉRT JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY
Költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása és vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2009 évben Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
SZJA 1%-a 226 589 Ft
NCA támogatás 184 600 Ft
ÖSSZESEN 411 189 Ft
EGYÉB FORRÁSOK
Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás 711 000 Ft
Magánszemélyektől kapott támogatás 4 892 140 Ft
Kamatbevétel 14 764 Ft
Egyéb bevétel 180 000 Ft
ÖSSZESEN 5 797 904 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 209 093 Ft
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA)
MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN SZJA 1%-a NCA 2008 NCA 2009 SAJÁT FORRÁS
Bankköltség 59 873 Ft 59 873 Ft
Család Iskola támogatása 5 800 Ft 5 800 Ft
Támogatás 6 732 000 Ft 6 732 000 Ft
Értékcsökkenés 198 022 Ft 198 022 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 51 931 Ft 51 111 Ft 820 Ft
Fénymásolás 332 641 Ft 26 090 Ft 100 000 Ft 206 551 Ft
Könyvelési díj 8 821 Ft 8 821 Ft
Telefon 106 249 Ft 3 006 Ft 103 243 Ft
Oktatás 136 000 Ft 136 000 Ft
Gázdíj 498 010 Ft 100 400 Ft 397 610 Ft
Posta ktg 865 Ft 865 Ft
Könyv, kiadvány 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft
Ügyvédi díj 50 000 Ft 50 000 Ft
Útiköltség térítés 113 107 Ft 72 629 Ft 40 478 Ft
Egyéb költség 170 000 Ft 15 800 Ft 154 200 Ft
0 Ft
Összesen 8 478 319 Ft 0 Ft 183 636 Ft 200 400 Ft 8 094 283 Ft

Keszthely, 2010. 06. 21.
Molnár Zsuzsanna
Kuratórium elnöke