Bejelentkezés

 Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány Közhasznú szervezet

2008. évi Közhasznúsági Beszámoló

   
Szöveges beszámoló

A Zala Megyei Bíróság az Apk 60.031/2000/5 számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását közhasznú szervezetté. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Főügyészség látja el.
A szervezeti munkát a 2000-ben megalakult 3 fős kuratóriumi testület felügyeli, illetve irányítja. A testület az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségének eleget tett. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan működését.

A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték:

 1.számú melléklet   

A szervezet a 2008. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett .

A szervezet 2008. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

2.számú melléklet

A szervezet 2008. évi tevékenysége vállalt feladatainak megfelelően folyt. Fő céljait a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt kulturális területen valósította meg. A tevékenységeket naptári bontásban mutatjuk be.

3.számú melléklet

Az alapítvány kuratóriumának ülésén készült jegyzőkönyv.

 A Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági Beszámolója a www.csaladiskola.hu  honlapon mindenki számára megtekinthető.
Keszthely, 2009. 03. 20.


Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2008. évben


A szervezet vezető tisztségviselői – az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően – semmiféle díjazásban nem részesültek.
Keszthely, 2009. 03. 20.

Vagyonfelhasználás eFt-ban 2008. év / célja szerinti juttatások kimutatása

Vagyon megjelenési forma szerint

Immateriális javak
Tárgyi eszközök                                588
Befektetett pénzügyi eszközök            7
Készletek
Követelések               
Értékpapírok
Bankszámla                                    5233
Pénztár                                                  66

Mindösszesen                                5894

Vagyon eredet szerint                    5894

                                             Előző év        növekedés    csökkenés         tárgy év záró
Saját tőke:                             3264            2608                                             5872       
Induló tőke:                              100                                                                    100
Tőkeváltozás:                        3616                                             1552            2064
Lekötött tartalék:
Célja sz. tev. Eredménye:    -452           4160                                              3708
Váll. Tev. Eredménye:

Rövid lejáratú kötelezettségek: 44                                               22                22

Cél szerinti juttatások

Célja szerinti bevételek:
                                                                                           Előző év            tárgyév
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:               519            4082
    - alapítótól
    - önkormányzattól                       
    - központi költségvetésből,                                               469              352
ebből  1%                                                                                 469              352
    - egyéb:                                                                                   50            3730
               
Pályázati úton elnyert támogatás:                                                             435   
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Tagdíjból származó bevétel:       
Egyéb bevétel:                                                                              5                   6                                                           
Célja szerinti juttatások:

Támogatások:                                                                            57                65
Egyéb:                                                                                        746           


       
Keszthely, 2009. 03. 20.                         Németh  Ferenc

    Kuratórium elnöke / elnök                PH
 


NYILATKOZAT
Alulírott, Németh Ferenc a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány elnöke(helyettese) nyilatkozom, hogy a  szervezet 2008. évben 352 e Ft költségvetési támogatást kapott, mely az SZJA 1%-ának bevétele volt.
Keszthely, 2009. 03. 20.     


Németh Ferenc
Kuratórium elnöke