Bejelentkezés

Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítvány Közhasznú szervezet
2007. évi Közhasznúsági Beszámoló

Szöveges beszámoló

a Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítvány szervezet 2007. évi közhasznú tevékenységérõl

A Zala Megyei Bíróság az Apk 60.031/2000/5 számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását közhasznú szervezetté. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Fõügyészség látja el.

A szervezeti munkát az …….-ben megalakult …. tagú Felügyelõ Bizottság és a …… fõs kuratóriumi testület felügyeli, illetve irányítja. A testületek az ellenõrzési és beszámoltatási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan mûködését.

A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték:

1.számú melléklet

A szervezet a 2007. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott / folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett / keletkezett.

A szervezet 2007. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

Keszthely, 2008. 04. 14.

Németh Ferenc

Kuratóriumi elnök PHKimutatás vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásokról 2007. évben

A szervezet vezetõ tisztségviselõi – az alapító okiratban foglaltaknak megfelelõen – semmiféle díjazásban nem részesültek.

Keszthely, 2008. 04. 14.

Németh Ferenc

Kuratóriumi elnök PHVagyonfelhasználás eFt-ban 2007. év / célja szerinti juttatások kimutatása


Vagyon megjelenési forma szerint

Immateriális javak

Tárgyi eszközök 475

Befektetett pénzügyi eszközök 7

Készletek

Követelések 370

Értékpapírok

Bankszámla 997

Pénztár 1459

Mindösszesen 3308

Vagyon eredet szerint 3308

Elõzõ év növekedés csökkenés tárgy év záró

Saját tõke: 3720 456 3264

Induló tõke: 100 100

Tõkeváltozás: 2313 1303 3616

Lekötött tartalék:

Célja sz. tev. Eredménye: 1307 1759 -452

Váll. Tev. Eredménye:

Rövid lejáratú kötelezettségek: 44

Cél szerinti juttatások

Célja szerinti bevételek:

Elõzõ év tárgyév

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás: 3788 519

- alapítótól

- önkormányzattól 100

- központi költségvetésbõl, 1208 469

    ebbõl 1% 413 469

- egyéb: 2480 50

Pályázati úton elnyert támogatás:

Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel:

Tagdíjból származó bevétel:

Egyéb bevétel: 7 5

Célja szerinti juttatások:

Támogatások: 109 57

Egyéb: 2307 746

Keszthely, 2008. 04. 14.

Németh Ferenc

Kuratóriumi elnök PHJegyzõkönyv

Készült a Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítvány Közhasznú szervezet 2008. 04 14-én a szervezet székhelyén megtartott ülésén.

Jelen vannak: Németh Ferenc

Kusztor László

Dr. Budai Péterné

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

A Kuratórium tagjai megvitatták a szervezet elõre megküldött 2007. évi Közhasznúsági beszámolóját és meghallgatták a Kuratórium képviselõjének szóbeli kiegészítését, melyben kitért a 2007. évi gazdálkodás nehézségeire, egyben szólt a szervezet jövõbeni terveirõl.

A Kuratórium a szervezet gazdálkodásában hibát nem talált, a jelentést a törvényi elõírásoknak megfelelõnek tartja, és egyhangúlag javasolja a Kuratóriumnak a beszámoló elfogadását.

K.m.f.Németh Ferenc Dr. Budai Péterné Kusztor László

Kuratóriumi elnök tag tag

NYILATKOZAT

Alulírott, Németh Ferenc a Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítvány elnöke(helyettese) nyilatkozom, hogy a szervezet 2007. évben 469 433 Ft költségvetési támogatást kapott, mely az SZJA 1%-ának bevétele volt.

Keszthely, 2008. 04. 14.

              Németh FerencMellékletek: